Titul európskeho magistra ľudských práv už aj na Univerzite Komenského v Bratislave

Bratislava, 11. januára 2013: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) je ako jediná vysoká škola na Slovensku koordinujúcou univerzitou špecifického jednoročného programu, ktorého absolventi môžu získať titul európskeho magistra ľudských práv a rozvoja demokracie (European Master’s Degree in Human Rights and Democratisation – E.MA). Tento program sa stal v roku 2012 súčasťou UNESCO Centra UK pre výchovu k ľudským právam, ktoré ako virtuálne pracovisko univerzity spája 4 fakulty UK (Fakultu sociálnych a ekonomických vied UK, Filozofickú fakultu UK, Právnickú fakultu UK a Pedagogickú fakultu UK).


11. 01. 2013 07.58 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Štúdium programu E.MA je určené pre tých, ktorí sa intenzívne zaujímajú o oblasť ľudských práv a rozvoja demokracie. „Program poskytuje vynikajúci prehľad v cieľovej oblasti ľudskoprávneho vzdelávania, ale súčasne poskytuje priestor pre získanie skúseností a zručností, ktoré v takejto miere neponúka žiadny iný národný alebo medzinárodný študijný program,“ hodnotí význam jednoročného programu prorektorka UK prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.

Do jednoročného programu E.MA sa môže zapísať len 90 uchádzačov z celého sveta, po výberovom konaní vykonávanom národnými koordinujúcimi univerzitami, príp. výkonným výborom E.MA programu pri záujemcoch mimo EÚ. „Prvý semester, ktorý trvá od septembra do januára, prebieha v Taliansku, kde sa program E.MA organizuje prostredníctvom European Inter University Centre. V tejto časti programu prebiehajú semináre, ktoré vedú odborníci z univerzít všetkých členských štátov Európskej únie a poprední predstavitelia vládnych aj mimovládnych organizácií z celého sveta,“ približuje prof. Patakyová. Na záver semestra sa uskutočňuje tematický pobyt na miestach, ktoré sú poznačené traumou vojnového konfliktu. Výučba je dopĺňaná množstvom workshopov, filmovým festivalom ľudských práv, simulovaným súdnom sporom a množstvom ďalších kreatívnych vzdelávacích projektov.

Po absolvovaní skúšok z prvého semestra nasleduje druhá časť programu (od februára do júla). Študenti tu pokračujú v štúdiu na jednej zo 41 univerzít (podľa svojho výberu), na ktorej absolvujú potrebné predmety a vypracujú záverečnú prácu. „Výstupom z druhého semestra je teda najmä vedecká práca, ktorá sa obhajuje pred medzinárodnou interdisciplinárnou komisiou v septembri, teda rok po začatí programu,“ dodáva prorektorka UK.  


Ďalšie informácie o štúdiu

Na štúdium je možné prihlásiť sa prostredníctvom stránky www.eiuc.org, na ktorej sa nachádza prihlasovací formulár. Momentálne je otvorené prihlasovanie na akademický rok 2013/2014, ktoré prebieha v dvoch kolách (termíny na prihlasovanie: 15. 1. 2013 a 15. 3. 2013).

Výber uchádzačov
Vo výberovom procese hodnotí komisia najmä doterajšie štúdium uchádzača, jeho skúsenosti (výhodou sú najmä skúsenosti z oblasti ľudských práv), jazykové schopnosti (základnou podmienkou je plynulá angličtina) a motiváciu. Uchádzači musia mať univerzitný titul v oblasti súvisiacej s ľudskými právami, t. j. právo, spoločenské a humanitné vedy a počas svojho štúdia museli získať minimálne 180 ECTS kreditov v prípade 3-ročného štúdia a minimálne 240 ECTS kreditov, pokiaľ bolo ich štúdium viac ako 4-ročné. Uchádzači, ktorí získali titul na univerzite, ktorá sídli v nečlenskom štáte Európskej únie, musia navyše dosiahnuť uznanie diplomu a získať víza.