Prírodovedecká fakulta UK vzdeláva aj stredoškolákov

Bratislava, 23. januára 2013: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) realizuje aj v aktuálnom akademickom roku zaujímavý projekt zameraný na stredoškolákov - Prednášky pre stredné školy. Jeho zámerom je zlepšovať vzdelávanie študentov v prírodovedných disciplínach.


23. 01. 2013 08.10 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Prednášky pre stredné školy sa konajú raz týždenne počas letného a zimného semestra. Sú z rôznych oblastí prírodných vied. „V predchádzajúcom akademickom roku boli zamerané predovšetkým na oblasť nových poznatkov z biológie a chémie, v tomto akademickom roku je spektrum prednášok rozšírené o prednášky z geografie, environmentalistiky a geológie,“ približuje prodekanka PriF UK prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. Vzdelávací projekt je podľa nej reakciou na neustále klesajúci počet hodín vyučovania prírodovedných predmetov na stredných školách. „Prednášky pre stredné školy tiež prezentujú kvalitnú vedecko-výskumnú a pedagogickú prácu pracovníkov fakulty s využitím propagácie kvalitného štúdia pre študentov stredných škôl na našej fakulte,“ dodáva prodekanka PriF UK.

O prednášky prejavujú záujem nielen stredoškoláci, ale často aj ich učitelia. „Vybrať si môžu podľa svojho záujmu z ponuky, ktorá je uvedená na webstránke fakulty. Nemusia sa prihlasovať na prednášky, pretože na tento účel je zabezpečená prednášková miestnosť s dostatočnou kapacitou pre účastníkov,“ hovorí prof. Kollárová. Prednášky pre stredoškolákov sú na rozdiel od ich vysokoškolských kolegov ladené vedecko-populárne s tým, aby boli zrozumiteľné aj bez absolvovania nejakých predchádzajúcich disciplín.

Projekt Prednášky pre stredné školy vznikol na PriF UK z podnetu vedenia fakulty v akademickom roku 2011/2012. Na prednáškach sa zúčastňuje priemerne 30 – 40 študentov. Medzi študentsky najatraktívnejšie témy prednášok patrili napríklad genetika v kriminalistike; človek v čase a priestore – evolúcia človeka; chémia – jedinečný nástroj v boji proti infekčným ochoreniam; tradičné a netradičné fosílne palivá a ich perspektíva atď.