Novým dekanom Farmaceutickej fakulty UK docent Pavel Mučaji

Bratislava, 25. februára 2013: Pozíciu dekana Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) zaujme od 1. marca 2013 doc. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD. Na tomto poste vystrieda doterajšieho dekana fakulty prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc.


25. 02. 2013 08.11 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Doc. Pavel Mučaji uspel vo voľbách kandidáta na dekana FaF UK, ktoré sa konali dňa 30. januára 2013. Post dekana bude zastávať od 1. marca 2013 do 28. februára 2017.

Docent Pavel Mučaji je súčasným prodekanom FaF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a doktorandské štúdium. Narodil sa v roku 1968. V roku 1993 vyštudoval Farmaceutickú fakultu UK, kde v roku 1997 absolvoval dizertáciu v odbore farmakognózia (PhD.), v roku 1999 rigorózne konanie (PharmDr.) a v roku 2004 sa v odbore farmakognózia habilitoval. V roku 2012 úspešne prebehlo inauguračné konanie v odbore farmakognózia. Po vymenovaní prezidentom SR sa stane profesorom. Pôsobí na Katedre farmakognózie a botaniky FaF UK.

Hlavnou prioritou nového dekana FaF UK bude ďalší rozvoj fakulty, zabezpečenie jej konkurencieschopnosti v rámci európskych fakúlt nielen v oblasti výchovy študentov, ale aj v oblasti vedy. „V nasledujúcom období bude dôležité v rámci výchovno-vzdelávacej činnosti a v súlade so súčasnými trendmi a zmenami v legislatíve zabezpečiť výchovu budúcich absolventov a pripraviť ich na úlohu poskytovateľa farmaceutickej starostlivosti a služieb, aby mohli spĺňať nároky na nich kladené v praxi,“ hovorí doc. Pavel Mučaji. K tomu by podľa neho mala prispieť aj snaha o rozvoj a zintenzívnenie programu Erasmus na fakulte. „Chceli by sme udržať a rozvíjať študijný odbor farmácia v anglickom jazyku a prostredníctvom neho zabezpečiť nevyhnutné rekonštrukcie na fakulte. V oblasti vedy a výskumu bude výzvou po vybudovaní centrálnych laboratórií fakulty vytvoriť integrovaný výskum v oblasti liečiv a liekov tak, aby fakulta bola pripravená v spolupráci s partnermi doma aj v zahraničí riešiť aj najnáročnejšie úlohy,“ dodáva P. Mučaji.

„Novému dekanovi Farmaceutickej fakulty UK prajem veľa úspechov a entuziazmu pri rozvíjaní jedinej fakulty svojho druhu na Slovensku, ktorá vychováva originálneho odborníka na lieky,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.