Novým dekanom Farmaceutickej fakulty UK bude docent Mučaji

Dňa 30. januára 2013 sa na Farmaceutickej fakulte UK uskutočnili voľby kandidáta na dekana FaF UK. Kandidatúru prijali súčasný dekan FaF UK prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., ďalej doc. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., doc. RNDr. Ingrid Pauliková, CSc., a doc. RNDr. Marián Žabka, CSc.


31. 01. 2013 15.20 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Vo voľbách uspel v 3. kole doc. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD., ktorý získal 14 hlasov z 20 prítomných členov Akademického senátu FaF UK.

Docent Pavel Mučaji je súčasným prodekanom FaF UK pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a doktorandské štúdium. Narodil sa v roku 1968. V roku 1993 vyštudoval Farmaceutickú fakultu Univerzity Komenského, kde v roku 1997 absolvoval dizertáciu v odbore farmakognózia (PhD.), v roku 1999 rigorózne konanie (PharmDr.) a v roku 2004 sa v odbore farmakognózia habilitoval. V roku 2012 úspešne prebehlo inauguračné konanie v odbore farmakognózia. A po vymenovaní prezidentom SR sa stane profesorom. Pôsobí na Katedre farmakognózie a botaniky FaF UK.

Dekanom sa stane po vymenovaní rektorom UK na návrh Akademického senátu FaF UK. Funkčné obdobie dekana FaF UK bude 1. 3. 2013 - 28. 2. 2017.