Celosvetovo najnižšia nezamestnanosť absolventov doktorandského štúdia Univerzity Komenského v Bratislave

Bratislava, 19. februára 2013 – V celosvetovom rebríčku univerzít s najnižšou nezamestnanosťou ukončených doktorandov obsadila Univerzita Komenského v Bratislave (UK) prvé miesto, o ktoré sa delí s ďalšími 23 univerzitami.


19. 02. 2013 09.39 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Výborné umiestenie na špičke rebríčka svedčí o vysokej kvalite vedy, výskumu a výučby, na ktorých sa študenti doktorandského štúdia UK podieľajú. Rebríček je zostavený inštitúciou, ktorá zostavuje aj renomovaný Šanghajský rebríček (Center for World-Class Universities of Shanghai Jiao Tong University). Kritériom bolo percento absolventov doktorandského štúdia, ktorí sú zamestnaní do troch mesiacov po skončení štúdia. Zaujímavosťou je, že prestížne univerzity, akými sú Oxford, Cambridge či Yale, sa umiestnili na nižších pozíciách. Celkovo sa v rebríčku nachádza viac ako 700 univerzít, škôl a inštitútov z celého sveta.

„Najnižšia nezamestnanosť absolventov doktorandského štúdia našej univerzity v celosvetovom meradle je výsledkom výborného nastavenia ich výskumno-vzdelávacieho profilu. Podmienkou rozvoja potenciálu doktorandov je nevyhnutná účasť na riešení výskumných projektov a možnosť participácie na špičkových projektoch Centier excelentnosti a Kompetenčných centier UK, ktoré sú vybavené najmodernejšou technikou v rámci Slovenska a mnohokrát i v celosvetovom porovnaní,“ konštatuje rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Doktorandský stupeň štúdia na UK, na ktorom v súčasnosti študuje celkovo 2633 študentov, má pre univerzitu mimoriadny význam. UK v záujme podporiť a rozvíjať mladých vedcov a učiteľov udeľuje od roku 1997 Granty UK zamerané na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov. Minulý rok sa v nich rozdelilo viac ako 302-tisíc eur.

Medzi početnú špičku doktorandov UK patrí napríklad aj úspešná mladá vedkyňa z Prírodovedeckej fakulty UK, doktorandka v študijnom programe biochémia - Mgr. Anna Gnipová. Zvlášť cenené sú jej početné publikačné výstupy, typické svojím novátorstvom v riešenej oblasti. Jeden z jej odborných článkov, v ktorom sa zaoberá metabolizmom jednobunkových organizmov, bol uverejnený aj v prestížnom americkom vedeckom periodiku Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

Mgr. Andrea Hrčková, interná doktorandka Katedry knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty UK, počas odbornej stáže úspešne reprezentovala univerzitu i Slovenskú republiku v Úrade výkonného koordinátora Medzinárodného vojenského štábu pre oblasť informácií a vedomostnej politiky Severoatlantickej aliancie.

Ďalšou úspešnou doktorandkou je napr. i MUDr. Jana Siváková z Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, ktorá študuje gynekológiu a pôrodníctvo. Svoju tému riešenej dizertačnej práce s názvom Diagnostika vrodených vývinových chýb pomocou ultrasonografie v 1. trimestri prezentovala aj na 20. svetovom kongrese gynekológie a pôrodníctva v Ríme, kde zaznamenala veľmi pozitívne ohlasy účastníkov zo špičkových svetových pracovísk. Vynikajúce výsledky jej vedecko-výskumnej práce boli publikované vo viacerých renomovaných domácich i zahraničných odborných časopisoch.