Slovenská rektorská konferencia oslávila 20. výročie svojho vzniku

V Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave sa dnes (20. marca 2013) konalo slávnostné podujatie pri príležitosti 20. výročia vzniku Slovenskej rektorskej konferencie. Na podujatí sa zúčastnili predseda vlády SR Robert Fico, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, predseda výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Mojmír Mamojka, veľvyslanec Českej republiky Jakub Karfík, predseda Českej konferencie rektorov Václav Hampl a ďalší významní hostia.


20. 03. 2013 17.43 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta otvoril slávnostné podujatie slovami: "Teší ma, že i toto okrúhle výročie slávime na našej univerzite – tak, ako tomu bolo aj pred desiatimi rokmi. Predovšetkým však na univerzite, ktorej zástupca – vtedajší rektor, profesor Juraj Švec – bol i prvým prezidentom Slovenskej rektorskej konferencie. V tejto súvislosti by som rád vyslovil slová vďaky zakladajúcim členom Slovenskej rektorskej konferencie - za ich akademickú a občiansku statočnosť, ktorú museli preukázať na začiatku 90. rokov. Som veľmi rád, že sú tu dnes s nami."

Premiér SR Robert Fico vo svojom príhovore uviedol: "Slovensko nie je krajinou bohatou na nerastné suroviny. Naša budúcnosť vo vyspelom svete preto nie je a ani nemôže byť dlhodobo založená na lacnej pracovnej sile a na produkcii s nízkou pridanou hodnotou. Práve naopak. Musíme sa oprieť o našich obyvateľov, ktorých zručnosti a schopnosti sú našou najväčšou devízou. Potrebujeme vytvoriť podmienky pre výrobu s vysokou pridanou hodnotou, lebo len tak dokážeme zabezpečiť priaznivú bilanciu výnosov a nákladov. V tejto súvislosti zohrávajú vysoké školy veľmi dôležitú úlohu. Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie sú základom pozitívneho napredovania Slovenska."

Minister školstva Dušan Čaplovič poukázal na potrebu vzájomnej spolupráce: "Slovenský vysokoškolský vzdelávací a vedecko-výskumný systém a priestor bude napredovať najmä za podmienky, keď si nebudeme v našej práci klásť prekážky, ale budeme vo vzájomnom dialógu hľadať spoločné riešenia a vzájomnú podporu."

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich vysoké školy v Slovenskej republike. Cieľom SRK je koordinácia a podpora činnosti rektorov slovenských vysokých škôl v záujme utvárania vysokoškolskej politiky. SRK vznikla zo Slovenskej sekcie Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl 25. novembra 1992. Jej prvým prezidentom bol Juraj Švec z Univerzity Komenského v Bratislave.  


Rektor UK prof. Karol Mičieta


Predseda vlády SR doc. Robert Fico


Súčasťou podujatia bol i hudobný program zboru Comenius z Pedagogickej fakulty UK pod dirigentskou taktovkou Sergeja Mironova.

Foto: Vladimír Kuric