Aj UK podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok na vybudovanie Univerzitného vedeckého parku UK

Dňa 19. marca 2013 bol v denníku Hospodárske noviny (str. 2) uverejnený príspevok redaktorky Zuzany Petkovej, venovaný univerzitnému parku v Trnave, ktorý vybuduje Slovenská technická univerzita.


20. 03. 2013 15.03 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Redaktorka uvádza tri ďalšie inštitúcie (nie však UK), ktoré požiadali o príspevok na vybudovanie vedeckého parku. Článok vzbudzuje mylný dojem, že UK sa o finančné prostriedky na vybudovanie parku neuchádza. Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., deň pred uverejnením príspevku poskytol redaktorke podrobné informácie o projekte univerzitného parku Univerzity Komenského v Bratislave.

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt Univerzitného vedeckého parku Univerzity Komenského v Bratislave podala UK už dňa 15. januára 2013, i napriek stanovému deadlinu 15. apríla 2013.

Cieľom projektu je zriadenie Univerzitného vedeckého parku UK s pôsobnosťou v oblasti molekulárnej medicíny, environmentálnej medicíny a biotechnológií. Tento zámer sa bude napĺňať prostredníctvom troch čiastkových cieľov:
1. Zriadenie a organizácia Univerzitného vedeckého parku UK;
2. Aplikovaný výskum v molekulárnej medicíne, environmentálnej medicíne a biotechnológiách zameraný na transferovateľné výsledky;
3. Vybudovanie technickej a výskumnej infraštruktúry špecializovaných pracovísk Univerzitného vedeckého parku UK.

V súčasnosti  pripravuje UK realizáciu verejného obstarávania na vybudovanie parku, počas celého procesu prípravy aj v súčasnosti pravidelne komunikuje s riadiacim orgánom – sekciou štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.