Odišiel významný slovenský anglista docent Bázlik

Pred niekoľkými rokmi sme doc. PhDr. Miroslavovi Bázlikovi, CSc., v Našej univerzite venovali príspevok k jeho jubileu, ale dôvod tohto príspevku je poznačený smútkom, keďže uprostred leta 4. 7. 2020 vo veku 74 rokov doc. Bázlik zomrel. Chceli by sme si aj touto cestou uctiť pamiatku nášho dlhoročného vzácneho kolegu a priateľa, významného lingvistu a zanieteného pedagóga, ktorý ešte do roku 2016 pôsobil na Katedre anglistiky a amerikanistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, a pripomenúť si jeho osobnosť aj vedecký prínos.


12. 10. 2020 10.07 hod.

Doc. Bázlik celý život zasvätil anglickej lingvistike a jej rozvíjaniu. Venoval sa predovšetkým kontrastívnej anglicko-slovenskej gramatike, ktorú na Slovensku vybudoval ako vedecký odbor. Bol tiež špičkovým a medzinárodne uznávaným odborníkom na gramatiku anglických právnych dokumentov a na súdny preklad a tlmočenie. Ako erudovaný, neúnavný a obetavý univerzitný pedagóg odchoval viac ako dve generácie anglistov – učiteľov, prekladateľov, tlmočníkov  či vedeckých a kultúrnych pracovníkov. Významnou mierou prispel k tomu, aby sa anglistika ako vedný odbor dostávala do povedomia čo najširšej lingvistickej i laickej verejnosti.

Na katedre anglistiky a amerikanistiky našej univerzity pôsobil 47 rokov. Ešte ako študent bol v roku 1966 svedkom jej osamostatnenia z pôvodnej katedry germanistiky a po ukončení štúdia a nástupe na novovzniknutú katedru bol od roku 1969 takmer pol storočia významným spolutvorcom jej vedeckého a pedagogického profilu a jej rozvoja.

Pochádzal z Banskej Bystrice z rodiny právnika a hudobnej pedagogičky. Na profesionálnu dráhu ho do istej miery predurčilo jeho rodinné zázemie. Hoci sa po matke nestal hudobníkom ako jeho brat, po jej vzore sa dal na pedagogickú dráhu. Podobne ako u jeho prastrýka Sama Cambela pritom u neho prevládol vedecký záujem o gramatiku. Záujem o právny jazyk zas súvisel s otcovým povolaním, keďže otec ako prokurátor si domov nosieval súdne spisy, v knižnici mali právne predpisy a do tých už v detstve neraz nazrel.

Štúdium učiteľstva na FiF UK absolvoval v rokoch 1964 – 1969 v rámci kombinácie angličtina a španielčina. Jeho učiteľmi bola prvá generácia anglistov na samostatnej Katedre anglistiky FiF UK, a to predovšetkým prof. Ján Šimko, Jean Ruppeldtová, prof. Lev Soudek, Dr. Alžbeta Kubišová, Dr. Eva Šimečková a Priska Lomová. Španielčinu študoval u prof. Jozefa Škultétyho a u Dr. Miroslava Lenghardta. Po absolvovaní štúdia  nastúpil ako asistent na Katedru anglistiky a amerikanistiky FiF UK v časoch, keď sa angličtina nemohla tešiť zo spoločenskej priazne. Tomuto pracovisku a jeho poslaniu však zostal verný počas celej svojej profesionálnej kariéry. Okrem jazykov svojej aprobácie ovládal aj francúzštinu, nemčinu, ruštinu, maďarčinu a čiastočne tiež katalánčinu, aj vďaka čomu veľmi citlivo vnímal špecifické črty jazykov a medzijazykové rozdiely, čo využíval aj vo svojej profesionálnej činnosti.

Jeho pedagogické a vedecké zameranie na anglickú lingvistiku výrazne ovplyvnil profesor PhDr. Josef Vachek, DrSc., ktorý ako popredný predstaviteľ Pražskej lingvistickej školy v 70. rokoch pôsobil na našej fakulte. Pod jeho vedením pripravil a v roku 1975 obhájil rigoróznu prácu z oblasti anglického pasíva v porovnaní so slovenčinou. Gramaticky a kontrastívne zameraná bola aj jeho dizertačná práca (1983) a habilitačná prednáška (1989). V roku 1985 absolvoval štipendijný študijný pobyt na University of Reading vo Veľkej Británii.

Počas svojho pôsobenia na Katedre anglistiky a amerikanistiky FiF UK vychoval viac ako tisíc poslucháčov a viedol a oponoval diplomové, rigorózne a dizertačné práce, a to i v Brne a Ostrave, a bol aj členom habilitačnej komisie v Prešove. Medzi jeho početnými žiakmi boli tiež dekani FiF UK prof. Anton Eliáš a prof. Jaroslav Šušol, ako aj lingvisticky orientovaní anglisti Dr. Alena Štulajterová, Dr. Elena Vallová, prof. Gabriela Lojová, Dr. Štefánia Dugovičová, Dr. Jozef Lonek a mnohí ďalší. Bývalí absolventi s vďačnosťou spomínajú na svojho vzácneho učiteľa a cenia si užitočnosť poznatkov, ktoré od neho získali. Za všetky ostatné vyjadrenia uvádzame poďakovanie z dizertačnej práce jeho doktoranda J. Loneka: "Výpočet okolností, za ktorých vznikla táto práca, by nebol ani zďaleka kompletný bez spomenutia a vyjadrenia vďaky nášmu školiteľovi, doc. PhDr. Miroslavovi Bázlikovi, CSc., za neustále slová povzbudenia, keď nám chýbala motivácia, za zdroj inšpirácie, keď nám dochádzali nápady, ale predovšetkým za veľkú ochotu kedykoľvek pomôcť. Ľudský rozmer jeho prístupu a odborného vedenia vnímame popri poznatkoch, ku ktorým sme sa dopracovali, ako výrazný inšpirujúci prvok do našej ďalšej pedagogickej praxe."

Doc. Bázlik bol bytostne spätý so skúmaním jazyka a výsledky svojho bádania prezentoval na vedeckých konferenciách na Slovensku i v zahraničí, v Brne, v Klagenfurte aj v Halle. V rámci svojich početných vystúpení prednášal tiež na konferencii organizovanej Generálnym riaditeľstvom pre preklad Európskej komisie so sídlom v Luxemburgu. Značnou mierou sa podieľal aj na chode katedry a dlhé roky bol zástupcom vedúceho katedry. Niekoľko rokov bol členom ponovembrového akademického senátu Filozofickej fakulty UK. Od roku 1989 viedol anglickú sekciu Tlmočníckeho ústavu FiF UK. Dekani Filozofickej fakulty UK ocenili jeho celoživotnú pedagogickú a vedeckú prácu medailami udelenými pri príležitosti tak 80., ako aj 90. výročia založenia fakulty. Za svoje zásluhy bol v roku 2014 ocenený pochvalným listom rektora pri príležitosti 90. výročia založenia univerzity.

Celoživotné výsledky svojho bádania neúnavne publikoval a jeho rozsiahla publikačná činnosť zasahuje do viacerých jazykových a jazykovedných oblastí. Je autorom niekoľkých desiatok vedeckých štúdií a článkov vydaných u nás i v zahraničí, početných recenzií, aj vedecko-popularizačných článkov. Svojimi vedeckými výskumami výrazne posunul slovenskú i medzinárodnú anglistickú lingvistiku. Ako iniciátor a spoluautor podnietil a podstatnou mierou sa podieľal na vytvorení prelomového teoretického učebného textu Porovnávacia gramatika angličtiny a slovenčiny a sprievodnej cvičebnice, ktoré napísal spolu s Dr. Martinom Votrubom a revidované verzie s Dr. Alžbetou Kubišovou. Svoju pozornosť zameral tiež na dve ďalšie oblasti, a to na právny jazyk a na výslovnosť. Skúsenosti súdneho prekladateľa aj predsedu a examinátora na skúškach súdnych prekladateľov na Tlmočníckom ústave FiF UK ako hlavný autor uplatnil v knižných monografiách. Publikáciu Súdny preklad a tlmočenie napísal s T. Hrehovčíkom z Prešovskej univerzity. Jeho nielen u nás široko využívaná monografia A Grammar of Legal English je dokonca zaradená v katalógu British Library a v americkej Library of Congress. Adaptované verzie oboch týchto publikácií vyšli tiež v Českej republike, v Poľsku a v Maďarsku. Posledná z uvedených kníh v značne rozšírenej a revidovanej podobe pod názvom Legal English and Its Lexical and Grammatical Structure for Czech Lawyers and Translators vyšla v Prahe (2019) a jej spoluautorkou je A. Böhmerová. Pokiaľ ide o oblasť výslovnosti, celospoločenský význam má nesporne monografia Pravidlá výslovnosti britskej a americkej angličtiny (2012), ktorú doc. Bázlik ako hlavný autor napísal s J. Miškovičovou. Na Slovensku je prvým detailným a systematickým spracovaním tejto problematiky a svojím zameraním na odborného i laického čitateľa a kontrastívnym prístupom výrazne prispieva k úrovni vyučovania aj používania angličtiny.

Katedra anglistiky a amerikanistiky aj anglistická obec v doc. Bázlikovi stráca špičkového vedca, ale aj obetavého a inšpirujúceho kolegu a pedagóga, vždy ochotného nezištne pomôcť, spolupracovať, poradiť a podeliť sa o svoju expertízu. Ako presvedčený humanista bol čestný, prívetivý a skromný. Bude nám veľmi chýbať. Za všetko, čím prispel k rozvoju anglistiky, za všetky podnety na jej ďalší rozvoj, ako aj za jeho vzácnu ľudskosť a kolegialitu mu patrí náš obdiv a úcta. Bolo nám cťou byť jeho kolegami.

Vážený pán docent, ďakujeme, spomíname a odpočívajte v pokoji.

 

doc. PhDr. Ada Böhmerová, M. A., CSc.

Mgr. Jozef Lonek, PhD.

Katedra anglistiky a amerikanistiky FiF UK