Diabetes ako kardiovaskulárne ochorenie

Je priam neuveriteľné, ako pokrok vedeckého bádania a klinických štúdií mení nielen náš pohľad na choroby, ale ako odhaľuje vzťahy doteraz nepoznané. Aj 180. stretnutie účastníkov Sapientia klubu pri Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (LF UK) dňa 28. mája 2019 bolo toho dôkazom.


25. 08. 2019 13.01 hod.

Profesor Ján Murín z I. internej kliniky LF UK a UNB, významný reprezentant slovenskej kardiológie, funkcionár Slovenskej kardiologickej spoločnosti SLS, prezentoval problematiku diabetu a srdcovocievnych ochorení s aktuálnymi poznatkami. Prezentáciu dokumentoval grafmi a obrazmi, štatistickými údajmi obyvateľstva SR a zahraničia.

Výskyt diabetu 2. typu sa za poslednú generáciu zdvojnásobil a spolu s prediabetikmi (pozitívny test oGTT) je výskyt (pre)diabetikov na Slovensku temer 20 %. V pozadí tohto vývoja je nárast výskytu obezity a občas sa tu používa termín diabezita. V minulosti sa pri diabete hľadelo na prevenciu mikrovaskulárnych komplikácií (retinopatie, neuropatie a nefropatie), kde má hlavnú úlohu v prevencii glykemická kompenzácia. Avšak posledných cca 10 až 15 rokov sa pozornosť sústreďuje na prevenciu, ale aj liečbu makrovaskulárnych komplikácií (cerebrovaskulárnych, koronárnych a periférne vaskulárnych) a srdcového zlyhávania. Preto sa asi 15 rokov hovorí o diabete ako o kardiovaskulárnom ochorení.

Prevrat v nazeraní na diabetes a na jeho makrovaskulárne komplikácie nastal zverejnením štúdie EMPA-REG OUTCOME s empagliflozínom, kde liek blokoval spätnú resorpciu glukózy a iónov nátria v proximálnom renálnom tubule a výsledkom bolo preukázanie bezpečnosti tejto liečby, ale aj ohromnej kardiovaskulárnej a renálnej účinnosti (redukcia krvného tlaku, hmotnosti, diuretický efekt, redukcia hospitalizácií pre srdcové zlyhávanie, redukcia zhoršovania renálnej funkcie). Paralelne s touto štúdiou (a ďalšími štúdiami s gliflozínmi) boli publikované aj výsledky štúdií s GLP-receptorovými agonistami (štúdia LEADER, SUSTAIN-6), ktoré zase antiaterosklerotickým mechanizmom účinku zabezpečovali kardiovaskulárny benefit.

Dnes teda diabetici 2. typu s kardiovaskulárnym ochorením vyžadujú hlavne liečbu novými (spomenutými) liečivami, aby sme im zabezpečili redukciu aj kardiovaskulárnej morbidity a mortality. Gliflozíny sa okrem toho dostali do štúdií aj u nediabetikov pri prevencii a liečbe srdcového zlyhávania. Je tu teda revolúcia v prevencii a liečbe diabetikov 2. typu.

Prítomní vekovití emeritní profesori prezentácii venovali sústredenú pozornosť. O aktuálnosti a správne zvolenej tematike svedčí bohatá, cielená diskusia a pripomienky.

Vážime si, že pán profesor prišiel na stretnutie nášho klubu a predniesol nám najnovšie výskumy a klinické sledovania vzťahu diabetu a kardiovaskulárnych ochorení. Prajeme mu pevné zdravie, ďalšie úspechy vo výskume aj v liečebno-preventívnej starostlivosti a výchove mladej lekárskej generácie.

Aj toto stretnutie bolo dôkazom, že nie sme pánmi tohto sveta. Možno pripisujem túto vetu aj pre príval neskromnosti a možno aj pýchy tých, ktorí si to o sebe myslia. Naše chápanie alebo zamyslenia so skromnosťou nie sú stareckým, ale hlbším pohľadom, ktorý akoby chýbal mnohým na tomto svete.

Michal Valent, professor emeritus UK