Cudzinci sa už 55 rokov prichádzajú na Slovensko učiť jazyk a spoznávať našu kultúru. A radi sa sem vracajú.

Bratislava 6. augusta 2019: Letnú školu Studia Academica Slovaca absolvuje tento rok na Univerzite Komenského v Bratislave 160 záujemcov o slovenčinu z 35 krajín sveta. 55. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry sa uskutoční v dňoch 4. – 24. augusta 2019 na Filozofickej fakulte UK. V Aule UK sa včera konalo slávnostné otvorenie školy.


Frekventantmi sú predovšetkým zahraniční študenti slovenského či iného slovanského jazyka, prekladatelia, kultúrni pracovníci, tlmočníci, pedagógovia a lektori cudzích jazykov i potomkovia krajanov žijúcich v zahraničí. „Väčšina z vás sú študenti, ale aj učitelia a lektori slovenského jazyka v zahraničí a my si veľmi vážime, že ste šíriteľmi slovenčiny a kultúry a takto prispievate k vzájomnému porozumeniu a vzájomnej komunikácii ľudí rôznych národností a národov,“ povedala včera na otvorení letnej školy prorektorka UK pre vzdelávanie Zuzana Kovačičová.

Cudzincov zaujíma nielen náš jazyk, ale i kultúra či reálie Slovenska: „Veľmi sa zaujímam o štúdium slovenského jazyka a všetkých kultúrnych aspektov spojených so slovenčinou,“ hovorí študent Aladdin z Turecka. Niektorí cudzinci sa na letnú školu opätovne vracajú, ako napríklad Zoya z Ruska, ktorá očakáva, že prežije tri týždne nabité nielen výučbou, ale aj zaujímavým sprievodným programom. „Už viem, že ma čaká veľa podujatí, ktoré sa spájajú nielen s jazykom a lingvistikou, ktorú mám naozaj rada, ale aj so samotnou kultúrou Slovenska a interkultúrnou komunikáciou, ktorá je dnes veľmi dôležitá. Letná škola je pre mňa unikátnou šancou stráviť čas v peknom meste so zaujímavými ľuďmi,“ hovorí.

Vzdelávanie spestria koncerty folklórnej, populárnej hudby, večer ľudovej kultúry spojený s nácvikom ľudových piesní, tancov a ochutnávkou tradičných slovenských jedál či tvorivé dielne. Výnimočným zážitkom bude návšteva Radošinského naivného divadla, vystúpenie SĽUK-u či exkurzie v regiónoch Slovenska.

V rámci podujatí letnej školy je cieľom pripomenúť nielen 100. výročie Univerzity Komenského, ale aj jubileá významných udalostí a osobností v slovenskom i (stredo)európskom kontexte, napríklad 30. výročie Nežnej revolúcie, 70. výročie SĽUK-u, VŠMU a iných kultúrnych inštitúcií. Sprievodným podujatím letnej školy je medzinárodné sympózium Studia Academica Slovaca 55, Identita – Jazyk – Kultúra, na ktorom sa zúčastnia zástupcovia domácej a zahraničnej slovakistiky, lektori slovenského jazyka a kultúry pôsobiaci na univerzitách v zahraničí a učitelia, ktorí vyučujú slovenčinu ako cudzí jazyk na školách v zahraničí.

Ústrednou témou tohto ročníka je identita a jej prejavy v historickej i súčasnej reflexii s prihliadnutím na zmeny v jazyku, literatúre, umení, kultúre a v spoločnosti. 126 štipendií poskytlo MŠVVaŠ SR, 5 UK, 2 FiF UK, 2 SAIA a 25 účastníkov si školu hradí samostatne. Okrem jazykových kurzov pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých sú v ponuke letnej školy aj špeciálne kurzy pre pokročilých zamerané na lingvistickú, literárnu a translatologickú interpretáciu textov.