Cudzinci sa učili po slovensky na Letnej univerzite slovenského jazyka a kultúry

Organizácia Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry (LU) sa za desiatky rokov svojej existencie stala už neoddeliteľnou súčasťou činnosti Jazykovej a odbornej prípravy cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK). V dňoch 30. júna – 19. júla 2019 sa uskutočnil už jej 29. ročník v Študijnom a kongresovom stredisku CĎV UK v Modre-Harmónii.


25. 08. 2019 15.27 hod.

História LU siaha až do roku 1990. V priebehu tohto dlhého obdobia sa postupne rozšírilo spektrum študentov, ktorí sa rozhodli stráviť leto so slovenčinou. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR každoročne poskytuje štipendiá krajanom a maturantom študujúcim na slovenských stredných školách v Srbsku, Rumunsku, Maďarsku, Poľsku, na Ukrajine a aj v mnohých iných krajinách, kde Slováci žijú v menšine, v diaspórach alebo v komunitách. Cieľom podpory ministerstva je dlhodobo upevňovať jazykovú, kultúrnu a národnú identitu Slovákov žijúcich v zahraničí a zachovávať kultúrne dedičstvo pomocou jazykového vzdelávania. Okrem krajanov k nám tento rok zavítali zahraniční záujemcovia, ktorí sa venujú štúdiu slovenčiny z rozmanitých dôvodov, či už osobných, alebo pracovných. Šesťdesiatjeden študentov z trinástich krajín (Alžírsko, Argentína, Francúzsko, Juhoafrická republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Ukrajina a USA) sa podujalo stráviť tri letné týždne so slovenčinou a slovenskou kultúrou. Hoci je naším dlhoročným sloganom „Spájame svet slovenčinou“, každý rok pripravujeme nové tematické zameranie, leitmotív, od ktorého sa odvíjajú témy prednášok a seminárov. Témou tohtoročnej univerzity bolo 100. výročie založenia Univerzity Komenského, ktorému bola venovaná samostatná prednáška a výstava fotografií a dokumentov o histórii UK.

Pripravili sme bohatý program s cieľom prehĺbiť komunikačné zručnosti frekventantov v slovenskom jazyku, rozšíriť poznatky v oblasti slovenskej lingvistiky, literatúry, histórie a kultúry. Študenti sa zúčastňovali na tvorivých dielňach: dráma, jazykové hry, fonetika, diskusný klub, spev a folklórny tanec. Dozvedeli sa archeologické zaujímavosti o živote ľudí na území Slovenska v dávnych tisícročiach, stretli sa s historikom, ktorý prednášal o M. R. Štefánikovi pri príležitosti stého výročia jeho úmrtia. Frekventantov zaujala jazykovedná prednáška o jazykovej kultúre a problémových javoch a chybách, ktoré robia sami Slováci. Študenti absolvovali tiež jednodňové výlety do blízkeho okolia Modry na hrad Červený Kameň, zámok Smolenice, do jaskyne Driny a trojdňovú exkurziu po Slovensku do Nízkych Tatier, lanovkou na Srdiečko, spoznali mestá Zvolen, Banskú Bystricu, Brezno, Banskú Štiavnicu s banským múzeom a Bystriansku jaskyňu. Samostatným vzdelávacím kurzom v rámci tohtoročnej LU bol kurz slovenského jazyka a odborných predmetov pre maturantov určený pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorí študujú na slovenských stredných školách v predmaturitných a maturitných ročníkoch. Cieľom kurzu bolo zdokonalenie jazykových zručností študentov v slovenčine nielen ako bežného dorozumievacieho prostriedku, ale aj obohatenie ich slovnej zásoby z odbornej terminológie a oboznámenie sa s novými trendmi prijímacích skúšok na slovenské vysoké školy s orientáciou na všeobecné študijné predpoklady.

Významný kultúrno-vzdelávací rozmer Letnej univerzite slovenského jazyka a kultúry dodala aj záštita rektora Univerzity Komenského Mareka Števčeka.

Jazyková a odborná príprava pre cudzincov a krajanov CĎV UK organizovaním Letnej univerzity slovenského jazyka a kultúry už takmer tridsať rokov vytvára jedinečný priestor na podporu a rozvoj jazykového vzdelávania v súzvuku s fenoménom spájania jazyka a kultúry do neoddeliteľného celku.

Katarína Nevrlová,
metodička pre slovenčinu ako cudzí jazyk CĎV UK