UK uviedla knihy VIVAT ACADEMIA a VIA COMENIANA

Bratislava 10. decembra 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) si pripomenula 95. výročie svojho založenia aj vydaním dvoch publikácií – VIVAT ACADEMIA a VIA COMENIANA.


V Aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK sa dňa 9. decembra 2014, v pamätný deň (9. decembra 1919) začatia prvých prednášok na UK, uviedli slávnostne do života publikácie VIVAT ACADEMIA a VIA COMENIANA. Publikácie budú slúžiť pre reprezentačné účely UK.

Kniha VIVAT ACADEMIA: 95 rokov Univerzity Komenského, ktorej zostavovateľom je prorektor UK prof. MUDr. Dušan Meško, PhD., mapuje udalosti z počiatkov UK, jej fakúlt a súčastí, približuje spomienky osobností univerzity, ale napríklad i začiatky športu na UK či významné návštevy, ktoré zavítali na pôdu UK. Dielo tiež vyberá zaujímavé príspevky z najstaršieho univerzitného časopisu na Slovensku – z Našej univerzity. Kniha, ktorá má 272 strán, je obsahovo určená akademickej obci UK.

Dielo VIA COMENIANA od autorov RNDr. Pavla Demeša, CSc. (člena Správnej rady UK), a prof. MUDr. Dušana Meška, PhD., v obrazoch a v časovej línii zaznamenáva najvýznamnejšie míľniky v histórii najstaršej slovenskej univerzity. Svojím charakterom je venovaná širšej verejnosti.

„Dejiny Univerzity Komenského sú neodmysliteľne späté s dejinami nášho moderného štátu, jeho vzdelanosťou, vedou, kultúrou, umením i športom. Verím, že čitatelia nájdu v knihách inšpiráciu a mnohé zaujímavé a vzácne – možno už aj zabudnuté fragmenty udalostí zo začiatkov našej alma mater,“ povedal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., na slávnostnom uvedení.