Rektor UK odovzdal vymenúvacie dekréty novým dekanom

Bratislava 26. januára 2015: Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., odovzdal dnes v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave vymenúvacie dekréty novým dekanom a Pamätné medaily UK končiacim dekanom fakúlt.


Pamätné medaily odovzdal rektor UK:

 • prof. PaedDr. Miroslavovi Holienkovi, PhD., dekanovi Fakulty telesnej výchovy a športu fakulty UK,
 • prof. JUDr. Pavlovi Kubíčkovi, CSc., dekanovi Právnickej fakulty UK,
 • prof. MUDr. Petrovi Labašovi, CSc., dekanovi Lekárskej fakulty UK a
 • prof. PhDr. Silvii Mihálikovej, PhD., bývalej dekanke Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.

„O kvalite značky UK niet pochýb a som presvedčený, že na „univerzitnej burze“ by dosiahla mimoriadne vysokú hodnotu. Predovšetkým vďaka vám, našim špičkovým pedagógom, vedcom a výskumníkom, ktorým chcem aj na tomto mieste poďakovať za erudovanosť, entuziazmus a kvalitnú študijnú aj vedeckú prípravu našich študentov,“ prihovoril sa rektor UK.

Na slávnosti si vymenúvacie dekréty prevzali:

 • prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., nastupujúci dekan Lekárskej fakulty UK,
 • doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., nastupujúci dekan Právnickej fakulty UK,
 • prof. PhDr. Jaroslav Šušol, CSc., pokračujúci dekan Filozofickej fakulty UK,
 • doc. RNDr. Milan Trizna, PhD., pokračujúci dekan Prírodovedeckej fakulty UK,
 • prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., pokračujúca dekanka Pedagogickej fakulty UK,
 • doc. Mgr. Marián Vanderka, PhD., nastupujúci dekan Fakulty telesnej výchovy a športu UK,
 • prof. MUDr. Ján Danko , PhD., pokračujúci dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine,
 • prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., pokračujúci dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK,
 • prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., pokračujúci dekan Fakulty managementu UK,
 • doc. JUDr. PhDr. Lucia Mokrá, PhD., dekanka Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.

Za nových dekanov sa poďakoval dekan Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine prof. MUDr. Ján Danko, CSc., ktorý sa zamyslel nad úlohou dekana: „Dekani nemôžu rozdeľovať fakulty, dekani musia byť integrujúcimi osobnosťami, dekani musia vytvárať priestor pre pokojnú prácu každému učiteľovi, vedeckému a odbornému pracovníkovi a študentom.“

Noví dekani so štvorročným funkčným obdobím nastupujú dňa 1. februára 2015 s výnimkou dekana Fakulty managementu UK, ktorý nastupuje dňa 1. marca 2015, a dekanky Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK, ktorá je vo funkcii od 14. novembra 2014. Šiesti dekani pokračujú vo funkcii už druhé funkčné obdobie.