Za profesorom Ľudovítom Treindlom

Dňa 9. augusta sme sa rozlúčili s naším kolegom, učiteľom a slovenským vedcom Prof. RNDr. Ľudovítom Treindlom, DrSc., významnou a svetom uznávanou osobnosťou slovenskej a československej fyzikálnej chémie.


21. 09. 2021 13.47 hod.

Prof. Treindl sa narodil 29.8.1930 v obci Stráže nad Myjavou. Po maturite na Masarykovom gymnáziu v Skalici, ku ktorému sa vždy hrdo hlásil,  študoval v rokoch 1949 až 1953 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, odbor chémia–fyzika. Po ukončení vysokoškolského štúdia bol prijatý na vedeckú ašpirantúru u nositeľa Nobelovej ceny, akademika Jaroslava Heyrovského na ČSAV v Prahe. Svoju kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1957 a stal sa druhým kandidátom chemických vied vo fyzikálnej chémii na Slovensku. V roku 1963 sa habilitoval na docenta fyzikálnej chémie. V roku 1972 bol menovaný mimoriadnym profesorom. V roku 1979 obhájil svoju doktorskú dizertáciu a v roku 1980 bol menovaný profesorom fyzikálnej chémie. 

Od roku 1956 aktívne pôsobil ako vysokoškolský učiteľ na Prírodovedeckej fakulte UK a je nesporne aj jeho zásluhou , že v roku 1965 vznikla na pôde fakulty Katedra fyzikálnej chémie, ktorú viedol do roku 1990 a ktorá sa stala jedným z popredných vedecko-vzdelávacích pracovísk na UK a na Slovensku. Za jeho pôsobenia vznikali na katedre ďalšie smery výskumu, tak vytvoril priestor napr. pre nelineárnu termodynamiku a teoretickú a počítačovú chémiu. Po odchode do dôchodku od r. 2003 dlhodobo pôsobil na katedre ako profesor emeritus.

Dôležitým medzníkom v jeho práci bol jednoročný pobyt u prof. Robertsona v Kanade, kde sa zameral na kinetiku solvolytických reakcií. Neskôr sa jeho záujem upriamil na chemické reakcie s oscilačným priebehom, ktoré sú dôležité ako z hľadiska chemickej kinetiky, tak z hľadiska nelineárnej nerovnovážnej termodynamiky. Jedným z najvýznam­nejších úspechov prof. Treindla bol článok o prvom manganistanovom oscilátore publikovaný v špičkovom časopise Nature.

Vedecké pôsobenie profesora Treindla bola veľmi plodné – publikoval vyše stovky pôvodných prác sprevádzaných významným citačným ohlasom, tri monografie, z nich „Chemická kinetika“ je prvou vysokoškolskou učebnicou tohto druhu u nás. Dlhodobo, až do r. 1995, bol hlavným riešiteľom úloh štátneho plánu základného výskumu a grantových úloh VEGA v oblasti kinetiky a mechanizmov substitučných, redoxných a oscilačných reakcií. V 90. rokoch pôsobil ako hosťujúci profesor Oregonskej univerzite, Univerzite v Stavangeri a Fritz-Haber inštitúte v Berlíne.

Profesor Treindl patril k tým akademikom, ktorí rovnakou mierou zdieľali zanietenie pre vedecký výskum a pedagogickú prácu. Počas svojej univerzitnej dráhy vštepoval študentom nielen poznatky z fyzikálnej chémie, ale aj zásady vedeckej práce, prirodzenej ľudskej skromnosti a etiky. Vyškolil celý rad absolventov a doktorandov a podieľal sa na výchove svojich nasledovníkov – dnes docentov a profesorov. Právom možno povedať, že vytvoril živú vedeckú školu z fyzikálnej chémie na Slovensku. Táto jeho plodná vedecká a pedagogická práca mu priniesla rad ocenení, z nich spomeňme zlatú medailu Dionýza Štúra (udelená SAV 1990), zlatú medailu Jaroslava Heyrovského (udelená ČSAV 1990), Hanušovu medailu (udelená ČSCHS 1990) a medailu SCHS za zásluhy vo fyzikálno-chemických vedách (2009). 

V mene všetkých kolegov, všetkých študentov, ktorých roky formoval, a všetkých, ktorí mali príležitosť s ním spolupracovať, chcem ešte raz poďakovať za jeho prácu na poli vedeckom aj pedagogickom, za jeho zásluhy a prínos pre našu fakultu, univerzitu a Slovensko a za nezmazateľnú stopu, ktorú v nás zanechal. Uchovávame si spomienku na jeho osobnosť a tá v našich srdciach aj myšlienkach zostane navždy.

Česť jeho pamiatke!

Prof. RNDr. Ivan Černušák, DrSc.
Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie PriF UK