Opustil nás celosvetovo uznávaný vedec v kvantovej chémii

Profesor Rudolf Zahradník, vzácna a výnimočná osobnosť v histórii chémie, no hlavne kvantovej chémie v Československu a na Slovensku, čestný doktor Univerzity Komenského. Svetový vedec pôsobil na Ústave fyzikálnej chémie J. Heyrovského (ÚFCHJH) Akadémie vied ČR v Prahe.


Narodil sa 20. októbra 1928 v Bratislave a na Slovensku žil do roku 1938. V roku 1952 absolvoval Vysokú školu chemicko-technologickú v Prahe. Kandidátsku dizertačnú prácu obhájil v roku 1956 v Československej akadémii vied v Prahe. Doktorát úspešne obhájil v roku 1968 a získal titul DrSc. Profesorom v odbore fyzikálna chémia sa stal v roku 1989. V roku 1989 sa stal riaditeľom Ústavu fyzikálnej chémie J. Heyrovského, v roku 1993 ho zvolili za predsedu Akadémie vied ČR a v tejto funkcii úspešne pôsobil dve funkčné obdobia – do roku 2001. V roku 2001 sa stal jej čestným predsedom. V rokoch 1994 – 1997 predsedal občianskemu združeniu Učenej spoločnosti ČR, ktorého bol zakladajúcim členom. Mal veľa ponúk z významných svetových univerzít, ale ako jeden z mála špičkových vedcov ÚFCHJH ostal v milovanej Prahe a na svojom ústave. Prednášal na mnohých európskych univerzitách, ale aj na univerzitách v Japonsku či v Spojených štátoch amerických.

Svojimi projektmi zaujal mnohých mladých a talentovaných ľudí vrátane súčasnej kancelárky Spolkovej republiky Nemecko A. Merkelovej a jej manžela J. Sauera (dnes profesor na Humboldtovej univerzite v Berlíne), ktorí boli u neho na vedeckom pobyte v Prahe. S prof. Zahradníkom vytvorili niekoľko pozoruhodných publikácií. V októbri 1988 zorganizovali na počesť jeho 60. narodenín ústavy SAV v spolupráci s UK a STU pamätné sympózium z kvantovej chémie v Tatranskej Lomnici, na ktorom sa zúčastnila elita kvantovej chémie z celého sveta, ako uznanie jeho pozoruhodného vplyvu na rozvoj tejto vednej oblasti na našich pracoviskách.

Publikoval 374 vedeckých publikácií, 9 monografií a niekoľko vysokoškolských skrípt. Jeho záľubou sa stala chemická reaktivita, katalýza a molekulová spektroskopia. Zaoberal sa najmä medzimolekulovými interakciami a ich vplyvom na biologické problémy. Patril medzi prvých, ktorí upozornili na potrebu zahrnutia entropie do oblasti slabých medzimolekulových interakcií, a teda aj na úlohu teploty. Jeho spolupráca s pracoviskami UK, SAV a STU prispela k tomu, že sa slovenská kvantová chémia dostala do medzinárodného povedomia v mnohých dôležitých oblastiach. Význam jeho práce sa neobmedzuje iba na chémiu, zasahuje aj do biológie, napríklad prostredníctvom skúmania vplyvu prostredia na vodíkové väzby báz nukleových kyselín v DNA. Rudolf Zahradník výrazne prispel k vzniku a rozvoju svetovo uznávanej pražskej školy kvantovej chémie. Aj vďaka jeho podpore vznikla silná škola slovenskej teoretickej a počítačovej chémie. S Prírodovedeckou fakultou a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK spolupracoval R. Zahradník a jeho spolupracovníci už od roku 1970. Výsledkom spolupráce sú mnohé spoločné publikácie a prednášky na Univerzite Komenského v Bratislave.

Zomrel v Prahe 31. októbra 2020 vo veku 92 rokov.

Získal veľké množstvo vyznamenaní a ocenení:

 • Vedeckú hodnosť „Doctor honoris causa“ (čestný doktor) získal na Technickej univerzite v Drážďanoch (1993), Freiburskej univerzite (1993), Technickej univerzite v Pardubiciach (1994), Georgetownskej univerzite vo Washingtone, D. C. (1996), Karlovej univerzite v Prahe (1998), Clarksonovej univerzite v New Yorku (1998), Univerzite Komenského v Bratislave (2000) a na Univerzite vo Waterloo v Kanade (2002).
 • Vyznamenaný bol aj Medailou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (1989), Heyrovského zlatou medailou Československej akadémie vied (1990), Votočkovou medailou Inštitútu chemických technológií v Prahe (1992), Zlatou medailou Slovenskej akadémie vied v Bratislave (1994), Zlatou medailou Karlovej univerzity v Prahe (1995), Medailou Marina Drinova Bulharskej akadémie vied (1996), Medailou J. M. Marciho Spektroskopickej spoločnosti (1998), Striebornou medailou mesta Praha (1998), Zlatou medailou Slovenskej chemickej spoločnosti (1999) a Medailou Josefa Hlávka (2000).
 • Iné ocenenia, ktoré mu boli tiež udelené: štátny odznak Českej republiky za vedecké príspevky a spoločenskú aktivitu (1998), čestný občan miest Třeboň (1998) a Praha (2002), rakúsky čestný kríž I. triedy za vedu a umenie (Rakúska republika, 1998), Pápežský záslužný kríž Pro ecclesia et pontifice (Vatikán, 1999) a francúzsky Rad akademických paliem (2003).

Pôsobil v mnohých vedeckých spoločnostiach, odborných komisiách a medzinárodných organizáciách:

 • rok 1982: člen prestížnej Medzinárodnej akadémie kvantových molekulárnych vied
 • rok 1987: člen Nemeckej chemickej spoločnosti
 • rok 1988: člen Švajčiarskej chemickej spoločnosti
 • rok 1992: člen Európskej akadémie vied, umení a literatúry v Paríži
 • rok 1994: člen Európskej akadémie pre environmentálne záležitosti
 • rok 1995: zakladajúci člen Inžinierskej akadémie Českej republiky v Prahe
 • rok 1997: člen Európskej akadémie vied a umení v Salzburgu
 • rok 2000: člen Európskej akadémie v Londýne a Zväzu nemeckých chemikov
 • člen korešpondent Chorvátskej akadémie vied

Tiež pracoval v redakčných radách časopisov: Theoretica Chimica Acta (1976 – 1984), Journal of Molecular Structure (1981 – 1996), International Journal of Quantum Chemistry, Chemical Reviews (1984 – 1996), Chemické listy a Collection of Czechoslovak Chemical Communications.

 

Text vznikol v spolupráci s Ondrejom Kyseľom a Miroslavom Urbanom.