Navždy nás opustil Ladislav „Čepo“ Čepčiansky

2. októbra 2021 vo veku nedožitých 91 rokov zomrel v Bratislave Doc. PhDr. Ladislav Čepčiansky, CSc., dvojnásobný olympionik, vicemajster sveta v kanoistike, zakladateľ a dlhoročný predseda a tréner oddielu rýchlostnej kanoistiky Slávia UK Bratislava.


26. 10. 2021 15.24 hod.


2. októbra 2021 vo veku nedožitých 91 rokov zomrel v Bratislave Doc. PhDr. Ladislav Čepčiansky, CSc., (nar. 2.2.1931) dvojnásobný olympionik, vicemajster sveta v kanoistike, zakladateľ a dlhoročný predseda a tréner oddielu rýchlostnej kanoistiky Slávia UK Bratislava, vedúci Katedry brannej výchovy Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave (FTVŠ UK), člen Katedry turistiky, lyžovania a plaveckých športov FTVŠ UK.

Po ukončení základného vzdelania nastúpil na Gymnázium v Trenčíne, kde maturoval v roku 1949. Po maturite začal študovať  odbor telesná výchova a filozofia na Pedagogickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (Slovenská univerzita je názov UK v rokoch 1939 – 1954). Po úspešnom ukončení štúdia v roku 1953 sa zamestnal ako učiteľ na Vojenskej škole J. Žišku v Bratislave. V roku 1954 prešiel na Vysokú školu ekonomickú v Bratislave a stal sa odborným asistentom. Od roku 1964 do roku 2000 pôsobil na FTVŠ UK kde využíval svoje bohaté praktické a teoretické skúsenosti vo svojej pedagogickej práci pri výučbe športovej špecializácie kanoistika a výchove nových trénerov.

Vo svojej výskumnej práci sa zameriaval na riešenie problematiky vrcholového tréningu kanoistov a brannej výchovy. Bol školiteľom vedeckých ašpirantov, publikoval odborné príspevky a aktívne vystupoval na rôznych konferenciách doma aj v zahraničí. Vďaka svojej bohatej vedecko – výskumnej činnosti  v roku 1970 získal hodnosť kandidát pedagogických vied a v roku 1976 titul docent. Od roku 1975 viedol Katedru brannej výchovy FTVŠ UK až do jej zrušenia v roku 1990. Bol hlavným riešiteľom niekoľkých výskumných úloh katedry. Po celospoločenských zmenách v roku 1990 prešiel na Katedru turistiky, lyžovania a plaveckých športov, kde pracoval až do dôchodku. V záznamoch publikačnej činnosti má doc. Čepčiansky zaevidované výstupy na úrovni nielen domácich, ale aj zahraničných vedeckých časopisov. Bol autorom či spoluautorom viacerých odborných publikácií a učebných textov pre študentov. Podieľal sa aj na tvorbe učebných osnov telesnej výchovy pre stredné školy.

Významné úspechy dosiahol ako reprezentant Československa v rýchlostnej kanoistike. V kajaku na hladkej vode bol prvou osobnosťou z bývalého Československa, ktorá sa medailovo presadila aj v najsilnejšej svetovej konkurencii – dovtedy sa to darilo len kanoistom. Bol deväťnásobným majstrom Československa v rýchlostnej kanoistike. V roku 1958 obsadil na majstrovstvách sveta v Prahe 2. miesto v kategórii K1 na 10 km. Okrem toho bol členom čs. výpravy na olympijských hrách v r. 1956 Melbourne, kde obsadil dvakrát šieste miesto v K1 (1 km a 10 km) a na OH 1960 v Ríme. V rokoch 1961 – 1972 bol predsedom Zväzu kanoistov SÚV ČSZTV. 10 rokov viedol aj čekoslovenskú kanoistiku a bol člen Československého olympijského výboru, Ústredného výboru Československého zväzu telesnej výchovy a Slovenského ústredného výboru Zväzarmu. Založil oddiel rýchlostnej kanoistiky Slávie UK Bratislava, kde bol predsedom 34 rokov. Aj keď sa primárne venoval rýchlostnej kanoistike, mal vzácny dar a to, že na fakulte a v kanoistických oddieloch podporoval aj vodných slalomárov a zjazdárov. Vďaka nemu sa tak nadviazala dobrá športová a spoločenská spolupráca a vznikli priateľstvá medzi rýchlostnými kanoistami a slalomármi najmä v karloveských lodeniciach. Za športové pôsobenie mu bol udelený titul majster športu.

Ladislav Čepčiansky zanechal v slovenskom športe výraznú stopu. Významne ovplyvnil predovšetkým niekoľko generácii našich rýchlostných kanoistov, trénerov i funkcionárov. Bol čestný člen Slovenského olympijského a športového výboru a patril medzi najväčšie osobnosti v slovenskom športe či ako športovec, tak aj tréner.

Česť jeho pamiatke.

ZDROJE:

SEMAN, F. et al. 2010. 50 rokov fakulty telesnej výchovy a športu UK Bratislava. Bratislava: Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2010. ISBN 978-80-223-2926-2

OLYMPIC, 2021. Vo veku 90 rokov zomrel čestný člen SOŠV, dvojnásobný olympionik a vicemajster sveta v rýchlostnej kanoistike Ladislav Čepčiansky [online] Dostupné z: https://www.olympic.sk/clanok/vo-veku-90-rokov-zomrel-cestny-clen-sosv-dvojnasobny-olympionik-vicemajster-sveta-v

CANOE, 2021. Navždy nás opustil Ladislav „Čepo“ Čepčiansky [online] Dostupné z: https://www.canoe.sk/sk/hladka-voda/clanok/navzdy-nas-opustil-cepo

CANOE, 2021. Odišiel Ladislav Čepčiansky [online] Dostupné z: https://www.canoe.sk/sk/divoka-voda/clanok/odisiel-ladislav-cepciansky