Studia Academica Slovaca, letná škola slovenského jazyka a kultúry

Od 1. do 12. augusta 2022 sa na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pod záštitou dekana Mariána Zouhara uskutoční 58. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca.


Slávnostné otvorenie letnej školy sa uskutoční v pondelok 1. augusta 2022 o 16.00 h v Aule Univerzity Komenského (Šafárikovo nám. 6, Bratislava).

Po dvoch rokoch pandémie, keď sa letná škola slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca konala iba v online priestore, ponúkame popri dištančnej aj klasickú, prezenčnú formu štúdia. Študenti a študentky si podľa svojich možností mohli vybrať im vyhovujúcu formu štúdia.

Organizačný tím centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk Studia Academica Slovaca v spolupráci s gestormi a odbornými spolupracovníkmi pripravil vzdelávací program, realizovaný v študijných skupinách pre začiatočníkov, mierne a stredne pokročilých a pokročilých, zostavených na základe online testovania pod vedením skúsených lektorov. Súčasťou letnej školy sú aj prednášky s ústrednou témou Polarizácia v jazyku, kultúre a spoločnosti, ktoré budú streamované a môžu ich sledovať aj študenti dištančnej formy. Prednášky sú publikované v zborníku Studia Academica Slovaca 51, UK, 2022 a dostupné aj na webe.

Okrem toho vzdelávací program doplnia kultúrne podujatia a vlastivedné exkurzie. Študenti sa zoznámia s historickým centrom hlavného mesta i modernou tvárou Bratislavy. Počas víkendu je plánovaná prehliadka pamiatok Trnavy, v nedeľu ich čaká fakultatívny výlet na Devín či do Danubiany. Vzdelávanie spestrí nácvik populárnych piesní spojený s koncertom kapely CHRIS MAY i večer ľudovej kultúry s nácvikom ľudových piesní, tancov a ochutnávkou tradičných slovenských jedál. Výnimočným zážitkom bude návšteva divadelného predstavenia SUNSET BOULEVARD v podaní Teatro Colorato v Bratislave.

Záujem o slovenčinu prejavilo 116 prihlásených osôb z 24 krajín sveta (78 osôb výučba prezenčnou formou, 38 online) + 10 ukrajinských frekventantov. 105 štipendií poskytlo MŠVVaŠ SR, 3 SAIA, 10 samoplatcov. Prípravný jazykový kurz absolvuje 10 ukrajinských uchádzačov o štúdium na FiF UK so štatútom dočasného útočiska. Medzi kandidátmi letnej školy sú predovšetkým zahraniční študenti a študentky slovenského či iného slovanského jazyka, ktorí študujú na lektorátoch zahraničných univerzít, ľudia pracujúci v oblasti prekladateľstva, kultúry, manažmentu, výučby cudzích jazykov i potomkovia krajanov žijúcich v zahraničí.

Program - prezenčná výučba

Program - online výučba