Univerzita Komenského a Ekonomická univerzita budú poskytovať spoločný študijný program Ekonómia a právo

Bratislava, 5. februára 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) a Ekonomická univerzita v Bratislave (EU) budú od akademického roku 2014/2015 poskytovať spoločný študijný program Ekonómia a právo.


05. 02. 2014 12.05 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Spoločný bakalársky študijný program v dennej i externej forme budú realizovať Právnická fakulta UK a Národohospodárska fakulta EU. Program predstavuje novinku v oblasti vzdelávania na Slovensku. Jeho absolventi získajú univerzitné vzdelanie prvého stupňa v odbore národné hospodárstvo a právo s akademickým titulom bakalár (Bc.). Nadobudnú nielen základné ekonomické poznatky z ekonomických disciplín, ale získajú aj adekvátne právne vedomosti a právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života.

„Ekonómia a právo boli dlho považované za dve oddelené disciplíny. Snaha o ich prepojenie tu však existuje už desaťročia. Som veľmi rád, že aj naša univerzita prispieva k vzniku unikátneho programu, v ktorom sa tieto dve disciplíny spoja,“ povedal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

„Univerzity musia reagovať na potreby trhu práce a pripravovať absolventov, ktorí po ukončení štúdia nájdu uplatnenie v praxi. Som presvedčený, že tento spoločný program takých absolventov pripraví,“ zdôraznil Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor EU.

Podmienkou prijatia na štúdium je úspešné absolvovanie prijímacieho konania, ktoré pozostáva zo základov ekonómie a ekonomiky, z dejepisu, náuky o spoločnosti a z cudzieho jazyka v rozsahu učiva strednej školy (overovanie vedomostí prebieha formou písomného vedomostného testu, v ktorom môže dosiahnuť uchádzač maximálne 400 bodov). Študent prijatý na štúdium spoločného študijného programu je počas štúdia študentom obidvoch univerzít.

Uchádzači o štúdium programu Ekonómia a právo si môžu podávať prihlášky do 31. marca 2014 na Národohospodársku fakultu EU v Bratislave.

Rektor UK prof. Karol Mičieta (vpravo) s rektorom EU prof. R. Sivákom

Foto: Zuzana Jójárt