Mladí študenti a seniori zasadnú spoločne do univerzitných lavíc

Bratislava, 28. januára 2014: Fakulta managementu UK a Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (CĎV UK) pripravili pilotný projekt Rozvoj podnikateľských zručností v medzigeneračných tímoch.


28. 01. 2014 13.00 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Zmyslom spoločného vzdelávania mladých študentov Fakulty managementu UK a poslucháčov Univerzity tretieho veku CĎV UK je získavanie a rozvíjanie podnikateľských zručností a iných kompetencií vedúcich k napredovaniu v profesijnom živote.

Vzdelávacie programy Univerzity tretieho veku CĎV UK sú vo všeobecnosti určené pre jednotlivcov vo veku 50+. V tejto vekovej kategórii sú ľudia zaradení do pracovného života a preto je nesmierne dôležité neustále vzdelávanie a získavanie zručností tak, aby spĺňali aktuálne požiadavky pracovného trhu.

V rámci študijného odboru Rozvoj podnikateľských zručností v medzigeneračných tímoch vytvoria študenti zmiešané tímy a založia fiktívne podnikateľské subjekty. V priebehu 8 odborných prednášok budú študenti spoločne rozvíjať svoje podnikateľské zručnosti a nasávať vedomosti z rôznych odborných oblastí. Niekoľko spoločných stretnutí poskytne študentom možnosť vytvoriť si obraz o fungovaní podnikateľskej sféry: zostavenie podnikateľského plánu, manažérske zručnosti, vývoj vlastných podnikateľských nápadov, plán vstupu na trh, analýza trhového prostredia, nástroje marketingovej komunikácie, kontrola, riadenie ľudských zdrojov, vyhodnocovanie podnikateľských aktivít a napĺňanie cieľov.  

Prvá prednáška so zameraním na marketing v podnikateľskom plánovaní, segmentáciu trhu, analýzu konkurencie a moderné marketingové nástroje sa uskutoční v stredu 29. januára 2014 o 13.00 hod. v priestoroch Fakulty managementu UK na ulici Odbojárov 10/a v Bratislave.

Ide vôbec o prvý spoločný projekt CĎV UK s Fakultou managementu UK. Spolu osem odborných prednášok v termíne od 29. januára do 30. apríla 2014 bude seniorom poskytnutých zadarmo.

Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK