Rektor UK prijal nového švajčiarskeho veľvyslanca v SR

V Bratislave 16. októbra 2014: Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dnes prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Švajčiarskej konfederácie v Slovenskej republike Alexandra Wittwera, ktorý odovzdal poverovacie listiny 13. mája 2014.


16. 10. 2014 13.43 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rektor UK spolu s prorektorom UK prof. RNDr. Ing. Ľudomírom Šlahorom, CSc., oboznámil veľvyslanca s Univerzitou Komenského aj so študijnými programami v cudzích jazykoch a informoval svojho hosťa o spolupráci s partnerskými švajčiarskymi univerzitami, o výmennom programe Erasmus+, o inovačnom potenciáli programu EÚ Horizont 2020 aj o vedeckej spolupráci v rámci CERN-u. Diskutovalo sa tiež o možnostiach prehĺbenia medziuniverzitnej spolupráce, rozvíjaní spolupráce v oblasti vedy a výskumu na bilaterálnej úrovni aj v rámci spoločných európskych projektov a o potrebe prepojenia výskumu a praxe, ku ktorému prispeje aj nový Univerzitný vedecký park UK.

Švajčiarsky veľvyslanec pozval predstaviteľov UK na sympózium „Švajčiarsko - Slovensko: Rastieme vďaka inováciám“ venované startupom, inováciám a tzv. striebornej ekonomike, ktoré sa uskutoční popri decembrovom summite V4 plus za účasti spolkového prezidenta a ministra zahraničných vecí Švajčiarskej konfederácie Didiera Burkhaltera.

PhDr. Branislav Slyško

Foto: OVV RUK