Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa stala čestnou doktorkou UK

Bratislava 20. októbra 2014: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes udelila čestný titul Doctor honoris causa (Dr. h. c.) nemeckej kancelárke Angele Merkelovej.


22. 10. 2014 17.40 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Nemecká kancelárka, ktorá si prevzala titul na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady UK rozšírenom o vedecké rady fakúlt UK, sa stala treťou ženou v histórii udeľovania čestných doktorátov najstaršej a najväčšej slovenskej univerzity.

„Prijmite, prosím, tento čestný titul ako znak rešpektu, úcty a obdivu voči vašej vedeckej a štátnickej práci, ako prejav uznania výnimočného prínosu k medzinárodnej spolupráci so zreteľom na rozvoj Európy a za vašu podporu vzdelávania a vedecko-výskumnej činnosti pre našu spoločnú európsku budúcnosť,“ povedal na slávnostnom ceremoniáli rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., ktorá bola navrhovateľom čestného doktorátu, vo svojom príhovore priblížil vedeckú dráhu nemeckej kancelárky i jej spoluprácu s UK: „V období jej štúdia a počas jej vedeckej kariéry aktívne spolupracovala s fyzikálnymi chemikmi - prof. Urbanom a prof. Kellem z prírodovedeckej fakulty, ako aj s profesorom Hubačom z fakulty matematiky, fyziky a informatiky našej univerzity.“

„Univerzity sú motorom inovácií, rozvoja hospodárstva, sú investíciami do vzdelania, investíciami do mladých ľudí, investíciami do budúcnosti našich krajín. Pritom sprostredkovanie vedomostí je iba jednou stránkou. Na tú druhú, ktorá je minimálne rovnako dôležitá, poukázal už patrón vašej univerzity – Ján Amos Komenský, keď povedal: Školy sú priestorom, kde sa vytvára humanita a kde sa ľudia stávajú skutočne ľuďmi,“ povedala nemecká kancelárka po prevzatí čestného titulu.

Univerzita Komenského v Bratislave udeľuje čestnú hodnosť Doctor honoris causa domácim a zahraničným osobnostiam, ktoré významnou mierou prispeli k rozvoju vzdelania, vedy, kultúry, demokracie, všeľudských hodnôt a osobne sa pričinili o pokrok ľudskej civilizácie šírením vzdelanosti a humanizmu.

Angela Merkelová (v poradí 116. držiteľka čestného titulu UK) sa zaradila do zoznamu významných osobností – čestných doktorov UK, medzi ktorých patria napr. vtedajší generálny tajomník OSN Kofi Atta Annan (1999), 14. dalajláma a nositeľ Nobelovej ceny za mier Tenzin Gyatso (2000) či držiteľ Nobelovej ceny za chémiu Gerhard Ertl (2009). V januári tohto roka si čestný doktorát UK prevzal aj významný svetový mikrobiológ Ján Vilček.

Pozrite si video zo slávnostného ocenenia.