Minister školstva ocenil profesora Dolníka za letnú školu Studia Academica Slovaca

Bratislava 22. augusta 2014: Na dnešnom ukončení jubilejného 50. ročníka Letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca udelili v Aule UK ocenenia viacerým inštitúciám i jednotlivcom. Vysvedčenia si prevzali účastníci letnej školy slovenského jazyka a kultúry a účastníci letnej školy žurnalistiky, ktoré organizovala Filozofická fakulta UK.


22. 08. 2014 13.53 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ing. Peter Pellegrini odovzdal Veľkú medailu sv. Gorazda prof. PhDr. Jurajovi Dolníkovi, DrSc., za celoživotné pedagogické pôsobenie a vedecký prínos v oblasti slovenskej lingvistiky a lingvokulturológie, za rozvoj domácej a zahraničnej slovakistiky a jej propagáciu vo svete.

Striebornú medailu UK si z rúk rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., prevzali inštitúcie za rozvoj slovakistiky vo svete a vedecko-pedagogickú spoluprácu, a to:

  • Katedra slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity v Užhorode (Ukrajina),
  • Katedra slovenskej filológie, Inštitútu slovanských filológií Filologickej fakulty Jagelovskej univerzity v Krakove (Poľsko),
  • Sekcia slovakistiky, Inštitútu slovanskej filológie v Sosnovci, Sliezska univerzita v Katoviciach (Poľsko),
  • Oddelenie slovenského jazyka a literatúry, Katedry rusistiky a slavistiky Fakulty cudzích jazykov a literatúr Univerzity v Bukurešti (Rumunsko),
  • Inštitút slavistiky Viedenskej univerzity vo Viedni (Rakúsko),
  • Ústav bohemistických štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe (Česká republika),
  • Katedra slovanských štúdií, Inštitútu slovanských a pobaltských filológií Univerzity Lóranda Eötvösa v Budapešti (Maďarsko).

Rektor UK Karol Mičieta udelil Zlatú medailu UK doc. PhDr. Jane Pekarovičovej, PhD., za dlhoročnú reprezentáciu Univerzity Komenského v Bratislave pri rozvoji a šírení slovenského jazyka a slovenskej kultúry v zahraničí, a najmä za prínos k rozvoju Studia Academica Slovaca vo funkcii riaditeľky za ostatných 10 rokov.

Dekan Filozofickej fakulty UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., udelil Striebornú medailu FiF UK viacerým spolupracovníkom letnej školy: doc. PhDr. Marianne Sedlákovej, PhD., doc. PhDr. Miloslavovi Vojtechovi, PhD., prof. PhDr. Marte Botíkovej, CSc., Mgr. Eve Španovej, PhD., Mgr. Helene Ľos Ivoríkovej, Mgr. Karolovi Csibovi, PhD., a Mgr. Zuzane Krchovej, PhD.

„Absolventi SAS sa stávajú pomyselnými misionármi slovenského jazyka a slovenskej kultúry vo svete. Veď spoločne môžeme povedať, že slovenčina je naša,“ prihovoril sa čerstvým absolventom letnej školy rektor UK Karol Mičieta.

Minister školstva Peter Pellegrini poďakoval za polstoročnú prácu prezentovania slovenčiny: „Chcem vyjadriť svoj obdiv a spoločenské uznanie všetkým členom vedenia, riaditeľom, všetkým spolupracovníkom Studia Academica Slovaca, bývalým i terajším lektorom a prednášateľom, ktorí za polstoročie existencie letnej školy budovali túto klasickú inštitúciu schopnú modernými prostriedkami prezentovať slovenskú vedu a slovenskú kultúru vo svete.“

„Čo je to SAS? SAS je nielen hovoriť po slovensky, ale aj tancovať po slovensky a spievať po slovensky. Aj keď dodnes nevieme, kde bola Anička, dušička,“ rozosmial publikum absolvent letnej školy Daniel Alexander z Veľkej Británie, ktorý sa prihovoril v mene účastníkov.

V jubilejnom ročníku sa vzdelávalo 176 účastníkov z 36 krajín sveta, čo ho robí najpestrejším ročníkom v histórii. Dve tretiny účastníkov tvorili vysokoškolskí študenti. V tomto ročníku študenti navštívili slovenské mestá, ochutnali tradičnú slovenskú kuchyňu, ba priučili sa aj ľudovej kultúre.

Letná škola SAS je najstaršou letnou jazykovou školou na Slovensku, ktorá existuje od roku 1965 a od roku 1966 nesie názov Studia Academica Slovaca. SAS si na rozdiel od iných letných jazykových kurzov do dnešných dní zachováva profil slovakistických akademických štúdií. Za uplynulé desaťročia absolvovalo letnú školu viac ako 6 200 cudzincov zo 76 krajín sveta.

Letnú školu absolvovalo 176 účastníkov.

Rektor UK Karol Mičieta ocenil riaditeľku SAS Janu Pekarovičovú Zlatou medailou UK.

Minister školstva Peter Pellegrini odovzdal Veľkú medailu sv. Gorazda profesorovi Jurajovi Dolníkovi za celoživotné pedagogické pôsobenie.

Foto: Vladimír Kuric

Viac fotografií nájdete na Facebooku UK.