Grécky veľvyslanec navštívil UK

Bratislava 23. októbra 2014: Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dnes prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Helénskej republiky na Slovensku Nicolasa P. Plexidasa a jeho zástupkyňu Annu-Mariu Panagiotakopoulou.


23. 10. 2014 16.37 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rektor UK oboznámil svojich hostí s Univerzitou Komenského, so študijným programom klasickej filológie a gréckeho jazyka, so študijnými programami v anglickom jazyku aj s medziuniverzitnou výmenou gréckych a slovenských študentov. Diskutovalo sa tiež o možnostiach ďalšieho rozvoja spolupráce medzi UK a partnerskými gréckymi univerzitami na bilaterálnej úrovni aj v rámci spoločných európskych projektov.

Grécky veľvyslanec Nicolas Plexidas informoval o aktuálnych skúsenostiach a poznatkoch gréckeho predsedníctva EÚ v prvom polroku 2014. Zdôraznil svoju spokojnosť s aktuálne zaznamenaným nárastom záujmu gréckych študentov o štúdium na Univerzite Komenského, predovšetkým na oboch jej lekárskych fakultách v Bratislave a v Martine a aj na Farmaceutickej fakulte UK.

PhDr. Branislav Slyško