Univerzita Komenského podporila mladých vedcov a učiteľov sumou viac ako 300 000 eur

Bratislava, 27. marca 2013: Univerzita Komenského v Bratislave (UK) dnes už po sedemnásty raz udelila Granty UK určené na podporu vedeckých, pedagogických a umeleckých projektov mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a interných doktorandov UK. Granty UK získalo 316 projektov, ktoré univerzita podporila sumou 304 080 eur, čo je v priemere na jeden grant viac ako 960 eur.


27. 03. 2013 15.58 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Možnosť zapojiť sa do 17. ročníka tejto celouniverzitnej aktivity využilo 618 žiadateľov. O Granty UK mohli aj v tomto roku požiadať mladí univerzitní pracovníci vo veku do 30 rokov. Odborné komisie odporučili na udelenie grantov 316 projektov, čo predstavuje približne polovicu financovaných projektov z celkového počtu žiadostí. „Som rád, že záujem o granty neklesol ani v tomto roku. Je to pozitívny ukazovateľ vedecko-výskumných ambícií a tvorivej invencie mladých univerzitných pracovníkov,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Na Prírodovedeckej fakulte UK sa bude vďaka Grantom UK skúmať napríklad výskyt obezity, nadváhy a miera fyzickej zdatnosti u vysokoškolákov (doktorandka Daniela Kramárová), bude sa tu tiež analyzovať a modelovať sieť verejnej dopravy v Bratislave (doktorand Lukáš Belušák). Granty UK získali aj predkladatelia projektov Vplyv fajčenia na ženský organizmus z pohľadu karcinogenézy prsníka (doktorandka Petra Šumichrastová z Jesseniovej lekárskej fakulty UK), Špecifiká sociálneho poradenstva pre ľudí bez domova (doktorandka Lenka Suchá z Pedagogickej fakulty UK) či Simulácia správania a pohybu davu (doktorandka Jana Dadová z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK).

Z pohľadu počtu a úspešnosti projektov podaných jednotlivými fakultami UK patrilo prvenstvo i v tomto roku Prírodovedeckej fakulte UK, ktorá predložila 229 projektov, z nich bolo úspešných 118 projektov. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK podala 106 projektov, z ktorých bolo podporených 54. Z Lekárskej fakulty UK bolo evidovaných 64 žiadostí a pridelených 32 grantov.

Zoznam pridelených grantov

Zľava: prorektor UK prof. Dušan Meško a rektor UK prof. Karol Mičieta

Foto: Vladimír Kuric

Viac fotografií nájdete na Facebooku UK.