Univerzita Komenského ocenila úspešných študentov a pedagógov

Bratislava, 16. novembra 2011: Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., odovzdal včera (15. novembra 2011) ocenenia úspešným študentom a pedagógom Univerzity Komenského. Slávnostný akt oceňovania sa už tradične koná pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.


16. 11. 2011 08.43 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na základe návrhov dekanov fakúlt UK udelil rektor univerzity Akademickú pochvalu 30 študentom univerzity, ktorí počas svojho doterajšieho štúdia dosiahli vynikajúce študijné výsledky a svojimi výnimočnými znalosťami, schopnosťami a talentom sa stali známymi nielen doma, ale aj v zahraničí. Rektor univerzity zároveň odovzdal Ďakovné listy 28 pedagógom univerzity, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o mnohé vedecké, umelecké i odborné úspechy študentov UK.

Rektor UK sa prihovoril oceneným študentom slovami: „Keď som čítal návrhy pánov dekanov na vaše vyznamenanie a odôvodnenie, prečo máte byť ocenení, zreteľne vynikli dôvody, ktoré môžem zjednodušene zhrnúť do dvoch sfér: rozum a morálne hodnoty. Chcel by som veriť, že nielen vo vašej generácii, ale aj v generácii vašich nasledovníkov bude dominovať toto spojenie - spojenie rozumu a morálky ako nadčasových a všeobecne platných hodnôt a noriem správania a konania.“ Medzi ocenenými študentmi je napríklad i doktorand Farmaceutickej fakulty UK Mgr. Juraj Piešťanský, ktorý je členom špičkového vedeckého tímu Analytického modulu Centra excelentnosti farmácie. Juraj Piešťanský získal prestížnu medzinárodnú „Cenu Shimadzu 2011“, ktorá je udeľovaná za výnimočný prínos vo vývoji inovatívnych postupov, metód a technológií v oblasti chemických, farmaceutických, biomedicínskych a environmentálnych vied.

Akademickú pochvalu rektora UK a Ďakovné listy si prevzali na návrh dekanov fakúlt UK vybraní zástupcovia z radov študentov a pedagógov z každej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. 

Zoznam ocenených študentov a pedagógov UK

 

Foto: Marian Kukan