Prvý predseda Slovenského olympijského výboru si dnes prevzal Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského

Bratislava, 10. novembra 2011: Prof. PhDr. Vladimír Černušák, CSc., prvý predseda Slovenského olympijského výboru a čestný člen Medzinárodného olympijského výboru, si dnes prevzal z rúk rektora Univerzity Komenského v Bratislave (UK) prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., významné ocenenie – Veľkú zlatú medailu Univerzity Komenského.


10. 11. 2011 13.25 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Prof. Černušák si prevzal toto ocenenie ako prejav uznania za úspešnú vedeckú a výchovno-vzdelávaciu prácu v oblasti telesnej výchovy a športu, ktorou prispel k zvýšeniu vedeckého a pedagogického kreditu UK, za prácu v riadiacich a akademických funkciách univerzity a za celoživotné šírenie myšlienok humanizmu v olympijskom hnutí.

Veľkú zlatú medailu UK mu odovzdal rektor UK na základe spoločného návrhu dekanov Fakulty telesnej výchovy a športu UK a Prírodovedeckej fakulty UK – na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady univerzity a fakúlt UK. Vo svojom príhovore rektor UK uviedol: „Profesor Černušák sa zaradil  medzi významné svetové osobnosti svojím poslaním – realizáciou humánnej Coubertinovej myšlienky medzinárodného olympijského hnutia, ako aj svojím osobným vzťahom k telovýchovnému hnutiu na Slovensku. Obe tieto činnosti majú jeden spoločný atribút - podporu jednoty ľudského myslenia a konania na základe porozumenia medzi národmi, vzájomnej tolerancie, úcty a spolupráce.“

Prof. V. Černušák bol jedným z prvých členov pedagogického zboru Telovýchovného ústavu Slovenskej univerzity (vtedajší názov UK). Do roku 1961 bol študijným prodekanom na Inštitúte telesnej výchovy a športu a po transformácii tohto inštitútu bol vedúcim Katedry plávania, turistiky a lyžovania na Fakulte telesnej výchovy a športu UK. V rokoch 1963 až 1966 zastával post prorektora pre vzdelávanie na Univerzite Komenského v Bratislave. Bol prvým predsedom Slovenského olympijského výboru a jediným Slovákom, ktorý bol členom Medzinárodného olympijského výboru. Prof. Černušák, ktorý je čestným predsedom Slovenského olympijského výboru a čestným členom Medzinárodného olympijského výboru, sa 25. novembra 2011 dožíva životného jubilea 90 rokov.


Veľká zlatá medaila UK patrí medzi najvýznamnejšie ocenenia, ktoré rektor UK môže udeliť. Túto medailu možno udeliť za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj európskej vedy, vzdelanosti a kultúry.

Zľava: prorektor UK prof. D. Meško, prof. V. Černušák a rektor UK prof. K. Mičieta

Prof. V. Černušák pri preberaní Veľkej zlatej medaily UK

Prof. V. Černušák, čestný predseda Slovenského olympijského výboru

Foto: M. Kukan

Viac fotografií: www.facebook.com/Comenius.University