Právnická fakulta UK si pripomenula 90. výročie svojej činnosti

Bratislava, 19. októbra 2011: Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PraF UK) si dňa 19. októbra 2011 pripomenula 90. výročie svojej činnosti.


19. 10. 2011 13.30 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Na slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady PraF UK sa zúčastnili aj verejný ochranca práv Pavel Kandráč, predseda Slovenskej advokátskej komory Tomáš Borec, prezident Notárskej komory SR Karol Kovács a mnohí ďalší.

Dekan PraF UK Pavol Kubíček vo svojom príhovore okrem iného uviedol: „Naši predkovia v období po I. svetovej vojne a v súvislosti so vznikom Československej republiky iniciovali založenie Univerzity Komenského v Bratislave a v jej rámci aj Právnickej fakulty. Bol to výraz túžby po vzdelávaní a budovaní právnického vzdelávania na území Slovenska.“

Historický význam Právnickej fakulty UK potvrdil aj rektor Univerzity Komenského v Bratislave Karol Mičieta: „Bola to práve fakulta, jej profesori, ktorí stáli pri vzniku ďalších slovenských právnických fakúlt. Svoje pôsobenie založila na kvalitnom vedeckom výskume postavenom okrem iného na komparatívnej analýze právnych noriem z hľadiska globálneho i regionálneho, historického i súčasného.“

Pri príležitosti 90. výročia činnosti udelila fakulta ocenenie - Pamätnú medailu PraF UK - spolupracujúcim univerzitám a fakultám, spolupracovníkom fakulty, ktorých navrhli katedry, partnerom, ktorí podporili PraF UK, ako aj dlhoročným zamestnancom za rozvoj právnej vedy a príkladné plnenie si pracovných povinností.

Právnická fakulta UK začala svoju činnosť v októbri 1921. Prednášky na fakulte sa začali 24. októbra 1921 úvodným slovom profesora Augustína Rátha, prvého dekana fakulty. V súčasnosti predstavuje fakulta vrcholné centrum právnych vied a právnického vzdelávania v Slovenskej republike. PraF UK je aj najväčšou právnickou fakultou na Slovensku.

Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Právnickej fakulty UK

 

Vedenie Univerzity Komenského v Bratislave a vedenie Právnickej fakulty Univerzity Komenského

 

Dekan Právnickej fakulty UK prof. JUDr. Pavol Kubíček, CSc.

 

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., (vpravo) pri preberaní Pamätnej medaily PraF UK

 

Pamätná medaila Právnickej fakulty UK

Foto: Marian Kukan