Odborníci Univerzity Komenského v Bratislave realizujú výskum v archeologickej oblasti v Írsku

Bratislava, 21. októbra 2011: Odborníci Univerzity Komenského v Bratislave (UK) sa v týchto dňoch podieľajú na medzinárodnom výskume realizovanom v archeologickej lokalite Newgrange v Írsku. Newgrange je mohyla z mladšej doby kamennej, ktorej vznik sa odhaduje na obdobie 2700 rokov pred Kristom a je súčasťou svetového dedičstva UNESCO. Vedci tu realizujú vysoko presné merania tiažového poľa Zeme, ktorými testujú danú metódu na možnú detekciu pohrebných komôr a chodieb vo vnútri telesa neolitických mohýl.


21. 10. 2011 11.03 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

„Tieto merania je možné uskutočniť vďaka špičkovej technológii merania zmien v zemskom tiažovom poli pomocou moderných prístrojov, na Slovensku existuje v súčasnosti skupina odborníkov z univerzitného, akademického, ako aj súkromného sektora, ktorá sa venuje tomuto zameraniu (označovanému ako tzv. mikrogravimetria) na svetovej úrovni -  pomocou mikrogravimetrických meraní bolo napríklad u nás nájdených už viacero stredovekých krýpt v interiéroch kostolov,“ uviedol člen tímu doc. RNDr. Roman Pašteka, PhD., vedúci Katedry aplikovanej a environmentálnej geofyziky Prírodovedeckej fakulty UK.

Súčasné merania na Newgrange realizujú odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave (Katedra aplikovanej a environmentálnej geofyziky, Prírodovedecká fakulta UK) s kolegami zo Slovenskej akadémie vied a Slovenskej technickej univerzity, ako aj s írskymi archeológmi a geofyzikmi. Tieto niekoľkodňové pilotné merania sú realizované vďaka finančnej a technickej podpore agentúry VEGA (projekty č. 1/0461/09 a 2/0107/09) a firiem Geotronics Slovakia a G-trend. „Ide o širokú spoluprácu medzi univerzitno-akademickým a súkromným sektorom na medzinárodnej úrovni. Pilotné merania majú overiť schopnosť tejto metodiky pri detekcii podpovrchových priestorov a dutín v rámci plánovania väčšieho projektu archeologicko-geofyzikálnej štúdie celého komplexu neolitických štruktúr v údolí rieky Bóinne,“ uviedol doc. R. Pašteka.

„Zapojenie našich odborníkov do medzinárodného výskumu je dôkazom významného vedeckého potenciálu, ktorým Univerzita Komenského disponuje. Teší ma, že aj týmto spôsobom sa Univerzita Komenského dostáva do povedomia nielen svetovej odbornej, ale i laickej verejnosti,“ zhodnotil rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.


Doplnkové informácie k mikrogravimetrii:
Mikrogravimetria je geofyzikálna metóda, ktorá sa zameriava na vysoko presné meranie a spracovanie zemského tiažového poľa. Jedným z účelov týchto meraní je aj štúdium hustotných nehomogenít pod zemským povrchom – túto metódu je možné úspešne použiť pri detekcii blízko povrchových dutín a prázdnych priestorov (nad miestami, kde je úbytok hmôt, sú registrované znížené hodnoty tiažového zrýchlenia).

 

Newgrange v Írsku

Newgrange v Írsku

Foto: doc. R. Pašteka