Vedenie UK navštívil riaditeľ Tokyo Foundation Takashi Suzuki

Bratislava 11. júna 2015: Prorektorka UK pre legislatívu prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., prorektorka UK pre medzinárodné vzťahy prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD., a prorektor UK pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., prijali dňa 10. júna 2015 riaditeľa the Tokyo Foundation Takashi Suzukiho.


Predmetom stretnutia bola príprava Rámcovej dohody o spolupráci v rámci prechodu na novú schému fungovania Univerzity Komenského v Bratislave (UK) v rámci štipendijného programu  SYLFF - Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund - do ktorého je zapojených 69 univerzít v 44 krajinách sveta a ktorý spravuje the Tokyo Foundation. UK v ňom participuje od roku 1995 a podobne ako ostatné „SYLFF inštitúcie“ má k dispozícii úroky z dotácií (1 milión USD od Nippon Foundation) na štipendiá pre perspektívnych študentov magisterského a doktorandského štúdia v oblasti spoločenských a humanitných vied na štúdium doma aj v zahraničí. Ročné finančné krytie vo výške do 30 000 USD ročne je predbežne prerozdeľované v hodnote do 1500 USD pre magisterské a do 8 000 USD pre doktorandské štúdium. Cieľom štipendií je podpora vzdelávania potenciálnych budúcich vedúcich pracovníkov z radov študentov Filozofickej fakulty, Právnickej fakulty, Pedagogickej fakulty, Fakulty managementu a Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK.

Podobne ako UK na novú schému fungovania štipendijného programu SYLFF v súčasnosti prechádzajú viaceré európske univerzity, medzi nimi aj Univerzita Karlova v Prahe. Nové výzvy sa pripravujú k začiatku akademického roka 2016/2017, pričom vedenie UK v súčasnosti rokuje s japonskými partnermi o možnosti využiť v rámci novej schémy možnosť čerpania čiastočného/polovičného ročného príspevku štipendijného programu už v rámci nového akademického roka 2015/2016.

PhDr. Branislav Slyško