O náboženskej slobode v súčasnej Európe

V piatok 12. júna 2015 hostila Univerzita Komenského v Bratislave v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK medzinárodné kolokvium na tému „Sloboda náboženského vyznania v dnešnej Európe“ pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku. Podujatie sa konalo pri príležitosti udelenia Ceny sv. Vojtecha za mier, slobodu a spoluprácu v Európe Nadáciou sv. Vojtecha v Krefelde bývalej poľskej premiérke prof. Dr. Hanne Suchockej. Spoluorganizátormi kolokvia boli Nadácia Adalbert Stiftung v Krefelde, Kancelária Nadácie Konrad Adenauer a Univerzita Komenského v Bratislave (UK).


Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., vyzdvihol, že UK už po tretí raz privítala hostí z Nadácie sv. Vojtecha Adalbert Stiftung pri príležitosti udelenia významného medzinárodného ocenenia, ktoré jeden z nositeľov Ceny sv. Vojtecha a čestný doktor UK - Václav Havel - označil za stredoeurópsku Nobelovu cenu mieru. „Nadácia Adalbert-Stiftung nadväzuje svojimi aktivitami a pôsobením na historické súvislosti, posolstvo a pamiatku sv. Vojtecha, ktorý pred viac ako tisícročím ukazoval cestu pri hľadaní identity Európy a predurčoval proces európskeho zjednotenia. Jej prostredníctvom nesú túto štafetu ďalej aj ňou ocenené osobnosti. Tak je to aj v prípade tohtoročnej laureátky, profesorky Hanny Suchockej, bývalej poľskej premiérky, ministerky spravodlivosti a generálnej prokurátorky, veľvyslankyne Poľska pri Svätej stolici,“ uviedol rektor UK, ktorý poukázal aj na význam európskeho integračného procesu v súvislosti s aktuálnym vývojom vo svete.

Na konferencii, ktorú moderoval zahranično-politický redaktor Der Standard Josef Kirchengast, sa zúčastnili teológ a publicista Tomasz Dostatni, dominikánsky páter v Lubline, rektor Trnavskej univerzity prof. JUDr. Marek Šmid, PhD., veľvyslanec Českej republiky pri Svätej stolici JUDr. Pavel Vošalík a prof. Dr. Blasius Balázs Schanda z Katolíckej univerzity Pétra Pázmányho v Budapešti. Po privítacích príhovoroch rektora UK, riaditeľa Kancelárie Nadácie Konrad Adenauer v Bratislave Dr. Wernera Bӧhlera a predsedu Adalbert-Stiftung v Krefelde prof. Dr. Hansa Süssmutha, patrila úvodná prednáška laureátke Hanne Suchockej. Tá sa stala aj prvou ocenenou dámou v 13-ročnej histórii udeľovania ocenenia sv. Vojtecha. Podobne ako ďalší účastníci kolokvia prezentovala pohľad na náboženskú slobodu ako pevnú a neodmysliteľnú súčasť európskych hodnôt. Vychádzala zo svojich skúseností veľvyslankyne Poľska pri Svätej stolici a osobného poznania a skúseností z pôsobenia pápežov Jána Pavla II., Benedikta XVI. (citovala ním použitý výraz „samosekularizácia cirkvi“) a pápeža Františka.

Viacerí prednášajúci hovorili o náboženskej slobode ako o jednej zo základných slobôd a práv v európskom hodnotovom rebríčku, pričom profesorka Suchocká uviedla, že nejde ani tak o otázku práva, ale o samotného človeka - „kto je človekom“. V príspevkoch spomínali cirkevnú senzitivitu a jej pokles v súvislosti s aktuálnym vývojom kresťanstva, poukázali na rozdielne európske modely odluky cirkvi od štátu, na potrebu riešenia konfliktov - aj náboženských - nenásilím, chápania inakosti a odlišnosti, výzvy k zmiereniu a dialógu či na nebezpečenstvo zneužívania náboženstva k nenávisti a neznášanlivosti, ako sa to deje deformáciou samotnej podstaty náboženskej viery v prípade islamu. Prednášajúci vo svojich príspevkoch a postojoch uviedli aj zaujímavé národné špecifiká a modernú históriu vývoja v oblasti viery, náboženstva a cirkvi v krajinách, ktoré reprezentovali.

 

PhDr. Branislav Slyško