Na PriF UK o skvalitnení prípravy budúcich učiteľov

Z iniciatívy Prírodovedeckej fakulty UK (PriF UK) sa konal v utorok 9. 6. 2015 v Inkubátore inovatívnych učiteľov Microsoft pracovný workshop na tému „Spolupráca pre skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov na UK“, na ktorý boli pozvaní zástupcovia 7 fakúlt Univerzity Komenského, ktoré pripravujú budúcich učiteľov. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť platformu a diskusnú pôdu pre skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov na pôde Univerzity Komenského.


Workshop sa realizoval za účasti prorektorky UK pre štúdium RNDr. Zuzany Kovačičovej, PhD., dekana PriF UK doc. RNDr. Milana Triznu, PhD., a prodekana PriF UK doc. RNDr. Branislava Blehu, PhD.

Z fakúlt pripravujúcich učiteľov na UK prišlo na workshop 19 zástupcov:
Filozofická fakulta UK (doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc.), Pedagogická fakulta UK (doc. RNDr. Edita Partová, CSc., PaedDr. Renáta Tóthová, PhD., Mgr. Eva Faithová, PhD.), Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK (doc. RNDr. Peter Demkanin, PhD., doc. PaedDr. Monika Tomcsányiová, PhD., PaedDr. Roman Hrušecký, PhD., doc. RNDr. Andrej Ferko, PhD., PaedDr. Lila Koreňová, PhD.), Fakulta telesnej výchovy a športu UK (doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD.), Evanjelická bohoslovecká fakulta UK (ThDr. Dávid Benka, PhD.), Prírodovedecká fakulta UK (doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD., doc. RNDr. Katarína Ušáková, PhD., RNDr. Henrieta Mázorová, PhD., RNDr. Štefan Karolčík, PhD., PaedDr. Elena Čipková, PhD., PhDr. Helena Hrubišková, PhD., Mgr. Martin Šponiar, Mgr. Jana Cibulková).

Na workshope sa otvorene diskutovalo o potrebe skvalitnenia prípravy budúcich učiteľov, ktorá nie je možná bez vzájomnej spolupráce všetkých 7 fakúlt na UK. Účastníci sa dohodli na konkrétnych záveroch, ktoré budú prezentované prorektorkou UK RNDr. Zuzanou Kovačičovou, PhD., na vedení UK a na Kolégiu rektora UK.

Hlavným výstupom z pracovného workshopu je návrh na vytvorenie Konzorcia 7 fakúlt UK, ktoré bude mať zástupcov z vedenia fakúlt a výkonných členov (na základe odborného a osobného záujmu). Konzorcium bude mať mandát na vytváranie pozitívnej spolupráce medzi fakultami pripravujúcimi budúcich učiteľov, na podávanie návrhov a zmien týkajúcich sa skvalitnenia prípravy budúcich učiteľov, na tvorbu novej koncepcie vzdelávania (formálneho, neformálneho a celoživotného vzdelávania), na zber a výmenu informácií, na prezentovanie výstupov fakúlt a vytvorení spoločnej pracovnej platformy pri príprave študijných programov učiteľského štúdia, ktoré budú zohľadňovať kvalitu, inovácie a trendy vzdelávania v príprave budúcich učiteľov.

Pracovné stretnutie bolo hodnotené veľmi pozitívne, keďže sa stretli kolegovia, ktorých téma oslovuje a prezentovali svoj osobný záujem a sú ochotní aj vložiť svoj osobný čas, nad rámec pracovných povinností, je veľkou výzvou a šancou pre Univerzitu Komenského byť lídrom a etalónom v kvalite prípravy budúcich učiteľov na Slovensku.

doc. RNDr. Beáta Brestenská, PhD., PriF UK