Slávnostné otvorenie 60. akademického roka ÚJOP CĎV UK

Jazyková a odborná príprava cudzincov a krajanov Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (ÚJOP CĎV UK) slávnostne otvorila dňa 4. októbra 2019 v aule univerzity na Šafárikovom námestí už 60. akademický rok. Slávnostné otvorenie jubilejného akademického roku a imatrikulácie nových študentov boli spojené s udeľovaním ocenení inštitúciám a osobnostiam, ktoré sa výrazne podieľajú na výučbe či na procese organizácie vzdelávania cudzincov a krajanov.


12. 11. 2019 16.22 hod.

Pozvanie na slávnostné podujatie prijali: prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD., kvestorka UK Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., veľvyslankyňa Írskej republiky Hildegard Ó Riain, veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky Lin Lin, z veľvyslanectva Palestínskeho štátu Ahmed R.A. Al Sayed a Souheil Ghannam, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Mgr. Oľga Nachtmannová, PhD., ďalej z Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR riaditeľka sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí Mgr. Martina Malíková, z rovnakej sekcie RNDr. Danica Šišková a Mgr. Eva Pacanovská, z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) PhDr. Vilma Prívarová a riaditeľka Studia Academica Slovaca doc. PhDr. Jana Pekarovičová, PhD., z Centra ďalšieho vzdelávania UK okrem riaditeľky Mgr. Tatiany Ilavskej, PhD., tajomníčka Mgr. Ľubica Opálková a vedúca metodička Univerzity tretieho veku Mgr. Dana Havranová a mnohí ďalší vzácni hostia.

Slávnostný príhovor predniesli prorektorka UK pre vzdelávanie a sociálne veci Zuzana Kovačičová, ktorá privítala nových študentov na najstaršej a najväčšej univerzite, stručne oboznámila študentov so 100-ročnou tradíciou vysokoškolského vzdelávania na Univerzite Komenského v Bratislave, poďakovala MŠVVaŠ SR za poskytovanie štipendií zahraničným študentom a ich podporu pri štúdiu na Slovensku a na UK, čím sa celosvetovo šíri dobré meno vysokoškolského vzdelávania u nás. Vyzdvihla dlhodobú a profesionálnu prácu ÚJOP CĎV UK. Popriala študentom veľa úspechov pri štúdiu v novej krajine a vyslovila nádej, že o pár rokov budú úspešnými absolventmi práve Univerzity Komenského v Bratislave. Ďalší príhovor predniesla štátna tajomníčka MŠVVaŠ Oľga Nachtmannová, ktorá okrem iného spomenula dlhoročnú spoluprácu s ÚJOP CĎV UK. MŠVVaŠ SR už dlhoročne poskytuje štipendiá študentom pochádzajúcim z rozvojových krajín, z krajín tretieho sveta, krajanom – Slovákom žijúcim v zahraničí či študentom na základe bilaterálnych dohôd. V podobnom duchu sa niesol aj príhovor Vilmy Prívarovej z ÚSŽZ.

Riaditeľka CĎV UK Tatiana Ilavská vo svojom vystúpení informovala o bohatej 60-ročnej histórii vzdelávania cudzincov na Slovensku, o profesionálnej lektorskej, publikačnej a novátorskej práci v jazykovej a odbornej príprave.

Po slávnostných príhovoroch nasledovalo odovzdávanie ocenení za významný prínos vo vzdelávaní cudzincov a krajanov. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. JUDr. Marek Števček, PhD., udelil pamätnú medailu Jazykovej a odbornej príprave cudzincov a krajanov CĎV UK pri príležitosti 100. výročia založenia univerzity. Ocenenia CĎV UK boli udelené:

  • Sekcii medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR za dlhodobú spoluprácu a prínos pri zastrešovaní vzdelávania cudzincov a krajanov.
  • Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za spoluprácu a prínos pri vzdelávaní krajanov.
  • Úradu hraničnej a cudzineckej polície Policajného zboru v Bratislave za dlhodobú spoluprácu.
  • Lektorke Kataríne Nevrlovej za významný prínos vo vzdelávaní slovenčiny ako cudzieho jazyka a zvyšovanie kvality vzdelávania cudzincov a krajanov.
  • Lektorke Kláre Kosárovej za významný prínos v odbornom vzdelávaní a dlhodobé zvyšovanie kvality vzdelávania cudzincov a krajanov.

Ocenenia odovzdávala riaditeľka CĎV UK. Ocenení sa zapísali do Kroniky ÚJOPu a na ich počesť zahral na violončele Mikuláš Tuhý skladbu Johanna Sebastiana Bacha Suita G-dur.

Ďalej nasledovala slávnostná imatrikulácia nových účastníkov vzdelávania z 34 krajín sveta. Tento rok prišli na ÚJOP študovať študenti z Afganistanu, Albánska, Argentíny, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bulharska, Číny, Egypta, Grécka, Gruzínska, Chorvátska, Iraku, Iránu, Írska, Kazachstanu, Kene, Kosova, Libanonu, Líbye, Maďarska, Moldavska, Nemecka, Palestíny, Poľska, Portugalska, Ruska, Sýrie, Španielska, Talianska, Turecka, Ukrajiny, Uzbekistanu a Vietnamu. Dvaja študenti v mene všetkých predniesli slávnostný sľub. Následne metodička pre slovenský jazyk PhDr. Katarína Nevrlová predstavila prítomných študentov, ktorí si jednotlivo z rúk vedúcej metodičky RNDr. Dany Krajčiovej prevzali študentský sľub v tlačenej podobe.

Na záver slávnostného otvorenia 60. akademického roka a imatrikulácie nových študentov zaznela študentská hymna Gaudeamus igitur.

RNDr. Dana Krajčiová, vedúca metodička ÚJOP CĎV UK
Mgr. Tatiana Ilavská, PhD., riaditeľka CĎV UK