V Martine vybudujú vedecký park pre biomedicínu

Rektor Univerzity Komenského v Bratislave prof. Karol Mičieta a minister školstva, vedy, výskumu a športu SR doc. Dušan Čaplovič podpísali dňa 29. novembra 2013 na pôde MŠVVaŠ SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed Martin).


29. 11. 2013 11.50 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Projekt sa týka vybudovania výskumného pracoviska pri Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine (JLF UK), ktoré bude zamerané na oblasť neurovied, onkológie, molekulárnej medicíny a respirológie. Koncepcia BioMedu Martin je vybudovaná na pilieroch existujúcich Centier excelentnosti JLF UK a Kompetenčného centra JLF UK. Koordinátorom projektu a nositeľom myšlienky vybudovania vedeckého parku je prof. Ján Danko, dekan JLF UK.

Celkové náklady na realizáciu projektu BioMed Martin predstavujú vyše 26,31 milióna eur. Finančné prostriedky budú poskytnuté z eurofondov vo výške takmer 22,37 mil. eur a zo štátneho rozpočtu v objeme približne 2,63 mil. eur. Vysoká škola prispeje z vlastných zdrojov čiastkou zhruba 1,31 mil. eur.

Takmer 12,2 mil. eur je určených na výstavbu laboratórií svetovej úrovne a centrálneho zverinca. Zakúpené budú aj unikátne technológie, napr. na cell imaging, farmakokinetiku, metabolomiku, preoteomiku či platformy pre sekvenovanie II. a III. generácie. V neposlednom rade výskumné centrum podporí mladých vedeckých pracovníkov a postdoktorandov. BioMed Martin predstavuje nové možnosti nielen v oblasti biomedicínskych vied, ale otvára priestor aj pre interdisciplinárnu spoluprácu na národnej a medzinárodnej úrovni.

Projekt bude financovaný z operačného programu Výskum a vývoj. Termín ukončenia realizácie je naplánovaný na 3. štvrťrok roku 2015.

Zľava: dekan JLF UK Ján Danko, rektor UK Karol Mičieta, minister školstva Dušan Čaplovič

Foto: MŠVVaŠ SR