UK bude zvyšovať povedomie o potrebe ďalšieho vzdelávania

Bratislava, 20. novembra 2013: Univerzita Komenského v Bratislave (UK), Centrum ďalšieho vzdelávania UK (CĎV UK), Národný ústav celoživotného vzdelávania a Slovenská akademická asociácia pre celoživotné vzdelávanie uzatvoria v piatok 22. novembra 2013 o 10.00 hod. (v Kancelárii rektora UK) memorandum o spolupráci. Jeho zámerom je zvýšenie povedomia dospelých a zamestnávateľov o potrebe ďalšieho vzdelávania.


20. 11. 2013 13.32 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Spoluprácu za účelom rozvoja ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých oficiálne spečatia svojimi podpismi rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD., riaditeľka Národného ústavu celoživotného vzdelávania JUDr. Mgr. Zuzana Štrbíková a prezident Slovenskej akademickej asociácie pre celoživotné vzdelávanie Ing. Erik Selecký, PhD.

V súčasnosti absentuje na našom trhu analýza vzdelávacích potrieb širokej verejnosti. Vzájomná spolupráca vzdelávacích inštitúcií povedie k realizácii prieskumu za účelom identifikácie vzdelávacích potrieb. Tak je možné vytvárať vzdelávacie programy zodpovedajúce potrebám dynamicky sa meniaceho trhu. Národný ústav celoživotného vzdelávania ako organizácia priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bude s partnerskými organizáciami aktívne spolupracovať na nastavení a kontrole kvality vzdelávacích inštitúcií, pri certifikácii lektorov celoživotného vzdelávania, na rozvoji poradenstva pre dospelých, ako aj na tvorbe legislatívnych noriem upravujúcich oblasť ďalšieho vzdelávania a poradenstva dospelých.

Memorandum o spolupráci nebude mať iba formálny charakter. Inštitúcie budú organizovať stretnutia v štvrťročných intervaloch s cieľom zhodnotenia predchádzajúceho obdobia a nastavenia aktivít na nasledujúce obdobie. „Naším cieľom nie je poskytovanie širokého portfólia vzdelávacích programov, ale ponuka takých programov, ktoré vychádzajú zo skutočných potrieb predovšetkým pracovného trhu,“ objasňuje riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD. Ako ďalej uvádza: „Veríme, že osveta a ponuka vzdelávania, ktoré vychádza z potrieb samotných zamestnávateľov, zamestnancov a širokej verejnosti, povedú k zvýšenému záujmu jednotlivcov o ďalšie vzdelávanie.“

Ing. Veronika Hrdličková, CĎV UK

Ilustračná fotografia (autor: Vladimír Kuric)