Všeobecné lekárstvo, manažment i psychológia – najžiadanejšie programy na Univerzite Komenského

Bratislava 21. januára 2016: Všeobecné lekárstvo, manažment, farmácia, právo a psychológia – to sú už dlhoročne najžiadanejšie študijné programy na Univerzite Komenského v Bratislave (UK). Na túto päticu najvyhľadávanejších programov si vlani podalo prihlášku (na prvý, resp. spojený stupeň štúdia) spolu 6459 uchádzačov, čo tvorilo viac ako tretinu zo všetkých podaných prihlášok na prvý, resp. spojený stupeň štúdia.


Z pohľadu relatívnych čísiel patrí medzi najúspešnejšie programy na UK zubné lekárstvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, kam sa hlásilo viac ako 12 uchádzačov na 1 miesto, a  všeobecné lekárstvo na martinskej fakulte (v slovenskom jazyku) s takmer 10 uchádzačmi na 1 miesto. Takmer 8 uchádzačov na 1 miesto mala logopédia na Pedagogickej fakulte UK, na štúdium marketingovej komunikácie na Filozofickej fakulte UK sa prihlásilo viac ako 7 záujemcov na 1 miesto.

„Predpokladáme, že preferencie maturantov – uchádzačov o štúdium na našej univerzite sa výrazne nezmenia ani tento rok. Privítali by sme však vyšší záujem o učiteľské študijné programy. Získali sme akreditáciu na niekoľko nových atraktívnych študijných programov a dúfame, že si ich uchádzači vyberú,“  hovorí prorektorka UK pre študijné veci RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. Záujemcovia o štúdium na UK si môžu vybrať z pestrej palety takmer 800 študijných programov ponúkaných na trinástich fakultách univerzity – dvanástich v Bratislave a jednej v Martine.

Medzi ponúkané novinky patria napríklad Psychologické a kariérové poradenstvo pre jednotlivcov s postihnutím, Výtvarná edukácia (Pedagogická fakulta UK); Medicínska biológia, Environmental Studies (v anglickom jazyku), Biological Chemistry (v anglickom jazyku) (Prírodovedecká fakulta UK); Slovanské štúdiá, Východoázijské jazyky a kultúry  (Filozofická fakulta  UK), Bioinformatika (Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK); Kondičné trénerstvo (Fakulta telesnej výchovy a športu UK) a i.

„Výber vysokej školy patrí medzi najdôležitejšie životné rozhodnutia. Okrem osobných preferencií a záujmu o danú oblasť by mali maturanti brať do úvahy aj uplatniteľnosť na trhu práce, zaujímať sa o históriu a tradíciu školy, jej renomé doma i vo svete, ale napríklad aj o prepojenie s praxou už počas samotného štúdia,“ odporúča rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
 


Informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2016/2017 sú dostupné na webstránke: www.uniba.sk/prijimacky

Informácie o možnostiach štúdia, o ubytovacích a stravovacích zaradeniach UK, možnostiach štúdia pre zdravotne znevýhodnených študentov, službách pre študentov, mobilite Erasmus+, študentských spolkoch a organizáciách či o možnostiach športového vyžitia na UK možno nájsť v mimoriadnom čísle časopisu Naša univerzita pre záujemcov o štúdium na UK: http://uniba.sk/fileadmin/ruk/nasa_univerzita/NU2015-16/2015_11-mimoriadne.pdf