Univerzita tretieho veku UK oslavuje štvrťstoročie založenia

Bratislava 29. júna 2015: Univerzita tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (UTV CĎV UK) oslávi 1. júla štvrťstoročie svojho vzniku. Od roku 1990 je najväčšou univerzitou pre seniorov na Slovensku.


Medzi absolventov Univerzity tretieho veku sa doposiaľ zaradilo viac ako 10 000 seniorov. Štúdium je určené pre osoby vo veku nad 50 rokov (záujemcovia s trvalým pobytom mimo Bratislavy od 45 rokov), ktoré majú ukončené úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou. Univerzitu ročne navštevuje 1800 až 1900 frekventantov.

Najväčší záujem je zo strany seniorov o študijné odbory: dejiny a pamiatky Bratislavy, psychológia, dejiny výtvarného umenia, všeobecná medicína (JLF UK v Martine), lieky a zdravie, počítače a regenerácia psychofyzických síl seniorov. V akademickom roku 2014/2015 ponúkla UTV CĎV UK 39 študijných odborov.

UTV CĎV UK realizuje výučbu v spolupráci s fakultami UK podľa jednotlivých sídiel fakúlt. „Okrem Bratislavy sa vzdelávanie seniorov realizuje aj na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine, na teologických seminároch Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Nitre a Badíne. Štvrtým mimobratislavským vzdelávacím centrom je od októbra 2014 Námestovo, ktoré vzniklo v zmysle nového programu Erasmus+,“ približuje riaditeľka CĎV UK PaedDr. Janka Chládecká, PhD.

V prvom roku pôsobnosti  UTV CĎV UK sa na štúdium zapísalo 235 študentov (116 mužov a 119 žien). Prevaha žien sa postupne zvyšovala a od roku 2006 študuje na UTV takmer stabilne 89 % žien. Dlhodobo najstaršou študentkou bola Irena, ktorá na UTV CĎV UK absolvovala niekoľko študijných programov, posledný vo veku 94 rokov. V súčasnosti je najstaršou študentkou 95-ročná Niké, ktorá vo veku 90 rokov absolvovala program počítače, neskôr astronómiu a dnes študuje dejiny výtvarného umenia.

„Teší ma, že naša univerzita významne prispieva k zabezpečovaniu práva starších ľudí na vzdelanie a vytvára nový, vysokohodnotný životný program seniorov. Dôkazom je niekoľko tisíc absolventov, ktorí tu získali nové poznatky z rozmanitého spektra odborov,“ uviedol rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.