Univerzita Komenského - 96 rokov s vami!

Pozdrav rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., pri príležitosti 96. výročia založenia Univerzity Komenského v Bratislave


Milé kolegyne a milí kolegovia, milí študenti,

v našom curriculum vitae pribúda 27. júna už 96. letokruh. Aj keď nejde o jedno z okrúhlych univerzitných výročí, považujem ho za významnú príležitosť poďakovať sa vám všetkým - pedagógom, vedcom, senátorom, zamestnancom, všetkým, ktorí svojím príkladom, s odhodlaním a s vysokou dávkou odbornej aj manažérskej profesionality i osobnej zodpovednosti ukazujete cestu, ako sa dajú dosiahnuť študijné, tvorivé, športové či vedecké méty a podieľate sa na šírení dobrého mena našej univerzity.

Prihováram sa a za vaše úsilie a odvedenú prácu ďakujem aj vám, kvôli ktorým sme tu, naši milí študenti. Verím, že sa nadobro nelúčime s tými, ktorí sa v čase promócií tešia z úspešného zvládnutia náročného štúdia a záverečných skúšok. Chcem vás tiež ubezpečiť, že vaša alma mater je vám pripravená naďalej pomáhať na ďalšej ceste celoživotného vzdelávania. Som presvedčený, že získané vzdelanie a prestížny diplom UK vám pomôžu aj k úspešnému uplatneniu sa na konkurenčnom trhu práce.

Srdečne vítam a k spolupráci na našom spoločnom vzdelávacom, vedeckom a výskumnom diele prizývam aj našich budúcich študentov, ktorí majú po období prijímacích pohovoroch štúdium na našej univerzite ešte pred sebou. Stanú sa našimi novými úspešnými absolventmi v čase, keď budeme spoločne oslavovať našu prvú storočnicu.

V uplynulom roku sme zaznamenali posun v aktuálnych hodnotiacich svetových rebríčkoch: o 21 miest na 474. pozíciu v celosvetovom rebríčku „University Ranking by Academic Performance a 440. pozíciu v celosvetovom hodnotení „Round University Ranking“. Sme jedinou slovenskou VŠ v prvej päťstovke aj v prvej tisícke svetových univerzít a spolu s Karlovou univerzitou sme jedinými reprezentantmi z bývalého Československa v prvej päťstovke. Len nedávno - 16. júna 2015 - zverejnila Akreditačná komisia zoznam špičkových vedeckých tímov slovenských vysokých škôl, pričom z 37 identifikovaných špičkových kolektívov až 19, teda viac ako polovica, pôsobí na našej univerzite.

Po schválení univerzitného rozpočtu sú pred nami ďalšie náročné úlohy a výzvy. Obhájenie akreditácie všetkých študijných programov a habilitačných a inauguračných konaní s poslaním obhájiť v rámci komplexnej akreditácie zaradenie UK medzi univerzitné vysoké školy je len jednou z nich.

Prajem vám preto veľa tvorivých síl, pozitívnej energie, potrebného zdravia a úspechov v pracovnom aj osobnom živote.

Vivat, crescat, floreat, alma mater Universitas Comeniana Bratislavensis!


Karol Mičieta
rektor Univerzity Komenského v Bratislave