Slovenská rektorská konferencia k štrajku učiteľov

Odpoveď SRK na otázku redaktorky denníka SME


Kvalita vzdelávania sa dotýka skutočne celej spoločnosti. Slovenská rektorská konferencia (SRK) sa pravidelne na svojich zasadnutiach vyjadruje k týmto otázkam. Teší nás skutočnosť, že ostatná komplexná akreditácia vysokých škôl pozitívne zhodnotila vývoj kvality v oblasti vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti  na slovenských vysokých školách, napriek tomu, že na niektorých vysokých školách existujú problémy v otázkach kvality (viď zápisnica z ostatného spoločného zasadnutia Akreditačnej komisie a Slovenskej rektorskej konferencie). Kvalita  vzdelávania na základných a stredných školách je pre VŠ mimoriadne dôležitá z jednoduchého dôvodu: tí najlepší absolventi pokračujú na štúdiu na vysokých školách.

Čo sa týka otázky štrajku učiteľov je potrebné poznamenať, že iniciatíva slovenských učiteľov hovorí o štrajku na materských školách, základných a stredných školách. O stanovisko SRK k štrajku učiteľov ste požiadali, pani redaktorka, ako prvá a doposiaľ jediná osoba.  

SRK pravidelne zverejňuje svoje postoje k otázke vývoja a predovšetkým financovania školstva na Slovensku. Práve po vyjadreniach SRK v závere minulého roka (viď zápisnica SRK k metodike a rozpisu dotácie pre VŠ) pozval predseda vlády SR spoločne s predsedom NR SR predstaviteľov SRK a Študentskej rady vysokých škôl na rokovanie k aktuálnym otázkam rozvoja a financovania vysokých škôl. Išlo o dofinancovanie VŠ na rok 2016, podporu rekonštrukcie internátov VŠ a príspevok na ubytovanie študentov, ako aj otázky korekcií čerpania zdrojov zo štrukturálnych fondov EÚ. Toto rokovanie považujeme za korektné. Zároveň sme sa dohodli na pokračovaní rokovaní v roku 2016. Keďže na zasadnutia SRK sú pozývaní aj predstavitelia školských odborov, rektori slovenských VŠ boli pravidelne informovaní o postupe rokovaní odborárov s predstaviteľmi vlády v období kolektívneho vyjednávania na rok 2016. Z viac ako 100 fakúlt na Slovensku svoj postoj vyjadrili len niektoré fakulty; možno preto, že ide o štrajk v regionálnom školstve.

SRK uznáva právo učiteľov na vyjadrenie svojho názoru a požiadaviek na primerané financovanie školstva. Požiadavky na zvýšené financovanie školstva, ako aj novú koncepciu v oblasti vzdelávania na Slovensku považujeme za opodstatnené. Prezídium aj o týchto otázkach jednalo s predstaviteľmi vlády v závere roku 2015 a dohodlo sa na spoločnom postupe v roku 2016.

prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc.,
prezident Slovenskej rektorskej konferencie