Rektor UK prijal veľvyslanca Holandského kráľovstva v SR

V Bratislave, 10. marca 2014: Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., dnes prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Holandského kráľovstva v Slovenskej republike Richarda van Rijssena. Vyjadrili obojstranný záujem o pokračovanie v tradícii vzájomných kontaktov a univerzitných prednášok, pričom priestor na jej zintenzívnenie vidia aj v prípravách nadchádzajúcich predsedníctiev Rady EÚ Holandska a Slovenska v roku 2016.


10. 03. 2014 17.05 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Rektor UK prof. Karol Mičieta a prorektor UK prof. RNDr. Ing. Ľudomír Šlahor, CSc., informovali holandského veľvyslanca  o spolupráci Univerzity Komenského v Bratislave s partnerskou Univerzitou v Groningene a Erazmovou univerzitou v Rotterdame, ako aj o členstve UK v Združení Utrecht Network. Diskutovalo sa o možnostiach rozšírenia a prehĺbenia tejto spolupráce na univerzitnej úrovni, aby sa nezužovala iba na výmenu študentov v rámci programov študentskej mobility, ale aj o potrebe vytvorenia spoločných výskumných projektov a vhodných tém vedeckého výskumu (napr. v oblasti environmentálnych technológií a biotechnológií, klimatických zmien a ďalších). Predmetom diskusie boli nielen výmenné pobyty výskumníkov, vedcov a pedagógov, ale aj  výmena skúseností s riadením a financovaním univerzít. Holandský veľvyslanec Richard van Rijssen vidí priestor tiež vo výmene skúseností v oblasti protipovodňových aktivít a vodného manažmentu krajiny.

Foto: OVV RUK