Prieskum UK: Ako si vyberáme lekáreň?

Bratislava 24. júna 2015: Najčastejšie si vyberáme lekáreň podľa dobrej dostupnosti. Na druhom mieste zohráva pri výbere úlohu prítomnosť kvalifikovaného a priateľského personálu, nasledovaná dobrou skúsenosťou s lekárňou. Vyplýva to z prieskumu Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FaF UK) a Univerzitného vedeckého parku UK (UVP UK) na vzorke 2 844 respondentov z celého Slovenska.


Takmer 80 % ľudí v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) si vyberá lekárne podľa lokality (79,3 %), v ostatných krajoch je lokalita prvoradou u 73,1 % respondentov. Ďalším faktorom pri výbere je kvalifikovaný a priateľský personál (BSK - 48,2 %, ostatné kraje - 49,4 %). Dobrá skúsenosť s lekárňou je až na treťom mieste (BSK – 32,5 %, ostatné kraje – 32,0 %). Poukazujú na to výsledky z prieskumu tímu v zložení PharmDr. Daniela Mináriková, PhD., PharmDr. Ivona Malovecká, prof. RNDr. Viliam Foltán, CSc., z Katedry organizácie a riadenia farmácie FaF UK a UVP UK.   

Ako vyplýva z ďalších zistení - priemerné mesačné výdavky za lieky a iný tovar v lekárni predstavovali u väčšiny respondentov menej ako 10 eur (47,0 % v BSK; 42,9 % v ostatných krajoch) alebo menej ako 30 eur (38,7 % v BSK; 40,7 % v ostatných krajoch).

Zaujímavosťou je, že jedným z hlavných dôvodov návštevy lekárne je nákup voľnopredajného lieku a výživových doplnkov, v BSK to bol dokonca najčastejší dôvod návštevy lekárne (78,6 %), nasledovaný potrebou vybrať lieky na recept (71,5 %) a nákupom iného tovaru – kozmetiky a rastlinných produktov (31,1 %). V ostatných krajoch SR bolo poradie mierne iné: na prvom mieste bola potreba vybrať lieky na recept (70,2 %), tesne nasledovaná nákupom voľnopredajného lieku a výživových doplnkov (69,0 %), na treťom mieste nákupom iného tovaru (27,0 %).   

Ako vyzerá typický klient lekárne v BSK? „Mladší a vzdelanejší. Lekáreň kontaktuje nielen kvôli liekom na recepte, ale najmä kvôli voľnopredajným liekom a ďalšiemu sortimentu; ostatné služby či poradenstvo využíva málo,“ popisuje zistené charakteristiky Dr. Mináriková a dodáva: „Je kritickejší ako pacient / zákazník z ostatných krajov, aj keď miera jeho spokojnosti je stále veľmi vysoká. Na rozdiel od klientov v ostatných krajoch je náročnejší na manažment liečby a je s ním menej spokojný. Je to pravdepodobne spôsobené tým, že vzorka respondentov bola štatisticky významne mladšia a vzdelanejšia, čo kopírovalo socio-demografické charakteristiky BSK.“  

„Prieskum v oblasti, ktorá sa týka každého z nás a súčasne ukazuje aktuálny stav, je vítaným krokom pre jej rozvoj,“ hovorí o prínose prieskumu prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave.

Význam prieskumu pozitívne hodnotí aj dekan Farmaceutickej fakulty UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, PhD.: „Sme hrdí, že výsledky získané na akademickej pôde môžu byt zaujímavé a užitočné pre odbornú aj laickú verejnosť.“

„Vzhľadom na geografickú sieť verejných lekární v Bratislavskom samosprávnom kraji je nutné, aby poskytovatelia lekárenskej starostlivosti zohľadňovali uvedené skutočnosti, pretože len takto sa vytvára predpoklad poskytovania kvalitnej lekárenskej starostlivosti vedúcej k spokojnosti pacientov / zákazníkov, ktorí majú vplyv na finančno–ekonomickú prosperitu daných zdravotníckych subjektov,“ konštatuje Dr. Mináriková.

Hodnotenie, ktoré prebiehalo od októbra do decembra 2014, bolo realizované pomocou dotazníkového prieskumu s 29 otázkami. Do prieskumu sa zapojilo spolu 421 respondentov z BSK a 2 423 respondentov z 21 rôznych slovenských miest. Cieľom bolo hodnotiť spokojnosť klientov lekární pomocou štandardizovaného a validovaného dotazníka v rámci BSK v porovnaní s ostatnými krajmi.