Kurz slovenského posunkového jazyka

Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK organizuje úvodný kurz slovenského posunkového jazyka. Kurz je určený pre členov akademickej komunity - pedagógov, nepedagogických pracovníkov a študentov UK.


Kurz slovenského posunkového jazyka - úvodný kurz

Termín a rozsah kurzu: Začiatok kurzu je 22. 2. 2016 a koniec kurzu
18. 5. 2016. Kurz bude prebiehať dvakrát do týždňa v pondelok a v stredu v čase od 16.30 do 18.00 hod. Kurz má spolu 50 vyučovacích hodín.  

Miesto kurzu: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Mlynská dolina, Bratislava, pavilón informatiky, seminárna miestnosť I-9

Limit účastníkov: Minimálne 6 osôb a maximálne 10 osôb

Cieľ kurzu: Náplňou kurzu je získanie základných teoretických informácií
o gramatike slovenského posunkového jazyka, o kultúre nepočujúcich a hlavne osvojenie si základov slovenského posunkového jazyka, prirodzeného jazyka slovenskej komunity nepočujúcich.

Výučbová metóda: Cvičenie; prednáška (iba úvodné dve hodiny)

Vyučovací jazyk: Slovenský posunkový jazyk

Lektor: PaedDr. Bc. Roman Vojtechovský

Cieľová skupina: Kurz je určený pre členov akademickej komunity - pedagógov, nepedagogických pracovníkov a študentov UK, teda všetkých tých, ktorí majú o túto oblasť záujem, alebo pri svojej práci prichádzajú do kontaktu s nepočujúcimi. Kurz je určený pre začiatočníkov, nie je potrebné poznať slovenský posunkový jazyk teoreticky ani prakticky.

Účastnícky poplatok na kurz:
Zdarma

Prihlásenie sa na kurz:
Môžete sa prihlásiť prostredníctvom e-mailového kontaktu: roman.vojtechovskyrec.uniba.sk najneskôr do 18. 2. 2016.

Organizátor kurzu: Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami UK