Doc. Putala z PriF UK predsedom Rady vysokých škôl SR

Predsedom Rady vysokých škôl Slovenskej republiky (RVŠ SR) sa stal doc. RNDr. Martin Putala, PhD., z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK).


Rozhodla o tom RVŠ SR na svojom zasadnutí dňa 10. júna 2015. Funkčné obdobie nového predsedu, ktoré sa začalo 1. júna 2015, je štvorročné.

Rada vysokých škôl SR je najvyšším orgánom samosprávy vysokých škôl, ktorý reprezentuje vysoké školy najmä voči ministerstvu školstva. RVŠ SR tvoria zástupcovia vysokých škôl a fakúlt zvolení akademickými senátmi. Rada rokuje o zásadných otázkach činnosti, organizácie, financovania a hospodárenia vysokých škôl a uznáša sa na potrebných opatreniach. Schvaľuje alebo sa vyjadruje k návrhom ministra na predsedu, podpredsedu a ďalších členov Akreditačnej komisie, k návrhom o výške dotácií zo štátneho rozpočtu z kapitoly ministerstva vysokým školám atď.

Nový predseda RVŠ SR doc. RNDr. Martin Putala, PhD., sa narodil v roku 1965 v Bratislave. V roku 1988 absolvoval medziodborové štúdium anorganickej a organickej chémie na PriF UK, v roku 1993 doktorandské štúdium na Chemickej fakulte Moskovskej štátnej univerzity M. V. Lomonosova. Absolvoval tiež postdoktorandské stáže na univerzitách v Ženeve a Regensburgu. V roku 2002 získal titul docent. Od roku 1991 pôsobí na Katedre organickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK, od roku 2007 na pozícii vedúceho katedry. Venuje sa tiež práci s talentovanými študentmi, je predsedom Slovenskej komisie Chemickej olympiády a členom Riadiaceho výboru Medzinárodnej chemickej olympiády. Dlhodobo pôsobí v orgánoch akademickej samosprávy, posledné dve funkčné obdobia ako podpredseda RVŠ SR.