Súťaž o Cenu Daniela Tupého pozná víťazov

Na Filozofickej fakulte UK (FiF UK) sa dňa 20. novembra 2015 uskutočnilo vyhodnotenie výsledkov celoslovenskej súťaže o Cenu Daniela Tupého. Vyhlasovateľom súťaže bola FiF UK pod záštitou rektora UK prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD.


Do súťaže sa prihlásilo 18 autorov, ktorí predložili 20 prác v troch sekciách - v oblasti spoločensko-vednej, umeleckej a mediálnej tvorby.

"Daniel Tupý bol náš študent, ktorý bol pred desiatimi rokmi zavraždený v akte brutálneho násilia. Dodnes to vnímame ako istý prejav celkového rozpoloženia spoločnosti. Vražda doposiaľ nebola objasnená. Práve preto sme si na fakulte povedali, že budeme organizovať takúto súťaž, ktorej cieľom je oceňovať študentské práce, v ktorých študenti pranierujú, pomenúvajú prejavy násilia, netolerancie, xenofóbie v spoločnosti," uviedol na podujatí dekan FiF UK prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.

Súťaž mala doposiaľ fakultný rozmer, v tomto roku - v roku 10. výročia vraždy Daniela Tupého - bola rozšírená aj na filozofické fakulty ostatných slovenských univerzít.

V spoločensko-vednej a humanitnej sekcii komisia udelila jedno prvé miesto, dve druhé a tretie miesta.

1. miesto: Albert Lučanský – FiF UK v Bratislave
Názov práce: Antisemitizmus v evanjeliách? Interpretácia vybraných perikop Matúšovho evanjelia v ich teologicko-historickom kontexte

2. miesto: Bc. Martin Foltín – FiF UK v Bratislave
Názov práce: Tolerancia, intolerancia a verejný dialóg

2. miesto: Bc. Veronika Dziaková – FiF UKF v Nitre
Názov práce: Kolektívna vina Nemcov zo Starej Lesnej a Malduru

3. miesto: Bc. Nikola Kallová – FiF UK v Bratislave
Názov práce: Reflexia problematiky násilia na filozofii Ericha Fromma podporená názormi Sigmunda Freuda

3. miesto: Bc. Perla Bartalošová– FiF UK v Bratislave
Názov práce: Intolerancia cudzosti/inakosti v slovenskom jazykovo-kultúrnom prostredí Aplikácia na diskurze o transrodovosti

V umeleckej sekcii boli navrhnuté na ocenenie iba dve práce: jedno prvé a jedno druhé miesto:

1. miesto: Barbora Molčanová – FiF KU v Ružomberku
Názov práce: Hrdinovia medzi nami

2. miesto: Mgr. Lívia Barnišinová – FiF UPJŠ v Košiciach
Názov práce: Po stopách časopisu Kazateľňa

V mediálnej sekcii komisia udelila iba prvé miesto:

1. miesto: Tomáš Gelinger – (videopríspevok) - FiF UK v Bratislave

Víťazné práce budú publikované vo forme elektronického zborníka na webstránke FiF UK.