Prezident SR vymenoval 7 nových profesorov z UK

Prezident SR Ing. Andrej Kiska dňa 24. novembra 2015 vymenoval 29 nových profesorov. Sedem z nich pôsobí na Univerzite Komenského v Bratislave.


Vymenúvací dekrét si z rúk prezidenta SR prevzali:

doc. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD., z Pedagogickej fakulty UK (špeciálna pedagogika)
doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD., z Filozofickej fakulty UK (slovanské jazyky a literatúra)
doc. MUDr. Ján Koller, CSc., z Lekárskej fakulty UK (chirurgia)
doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc., z Lekárskej fakulty UK (vnútorné choroby)
doc. MUDr. Štefan Polák, CSc., z Lekárskej fakulty UK (patologická anatómia a súdne lekárstvo)
doc. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc., z Prírodovedeckej fakulty UK (organická chémia)
doc. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., z Filozofickej fakulty UK (slovenské dejiny)

„Som presvedčený, že ak sa pozrieme na naše školstvo koncepčne, z dlhodobého uhla pohľadu, potom môžeme spoločne nájsť dobré, rozumné riešenia, ktoré môžu pretrvať dlhšie než len jedno krátke volebné obdobie. A chcem vás vyzvať a poprosiť, aby ste sa do tejto diskusie o školstve aktívne zapájali,“ povedal na slávnostnom ceremoniáli prezident SR.

Kompletný zoznam vymenovaných profesorov je uverejnený na webstránke www.prezident.sk.