INKLUPOD: Podnikanie pre všetkých - bez rozdielu veku, pohlavia a krajiny pôvodu

Bratislava 16. novembra 2015: Jednou z oblastí, ktorej sa v rámci rozvoja podnikania doposiaľ nevenovala dostatočná pozornosť na Slovensku ani v iných krajinách Európy, je inkluzivita. Tá predstavuje zapojenie znevýhodnených skupín (napr. ženy, seniori, mladí, migranti a pod.) do podnikateľských aktivít, čím dochádza k uvoľneniu ich tvorivého potenciálu vedúcemu k ekonomickej sebestačnosti, jednak v prospech ich samotných, ako aj v prospech rozvoja celej spoločnosti. Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta managementu (FM UK) v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) reagovali na tento problém vytvorením projektu „INKLUPOD: Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup“.


Projekt, vďaka získaniu podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV-14-0647), odštartoval v júli 2015 a potrvá štyri roky. Na projekte pracuje tím výskumných pracovníkov FM UK a SBA pod vedením docentky Anny Pilkovej. Hlavným cieľom projektu je na základe analýzy súčasného stavu, najnovších teoretických poznatkov, ako aj praktických skúseností v Európe a vo svete, vypracovanie komplexnej metodiky rozvoja inkluzivity podnikania na Slovensku na národnej i regionálnej úrovni pre vybrané znevýhodnené skupiny. Cieľovými skupinami projektu sú ženy, mladí, seniori a migranti, čím projekt reaguje na jedny z najnáročnejších ekonomických a spoločenských výziev súčasnosti. Vzhľadom na zvolený pragmatický prístup je cieľom projektu tiež testovanie vybraných súčastí navrhnutej metodiky formou pilotných projektov a spracovanie analýzy ich potenciálnych dopadov.

Dňa 11. novembra 2015 sa v priestoroch Slovak Business Agency uskutočnil prvý zo série workshopov naplánovaných v rámci aktivít projektu. Na workshope participovali stakeholderi z oblastí podpory podnikania jednotlivých znevýhodnených skupín. Jeho zámerom bolo predstavenie projektu a jeho cieľov; prezentácie výsledkov úvodných analýz inkluzivity podnikania na Slovensku; diskusie k jednotlivým znevýhodneným skupinám. Na záver boli zdokumentované identifikované názory, potreby a bariéry stakeholderov zamerané na zvýšenie inkluzivity podnikania na Slovensku. Workshop sa stretol s mimoriadne pozitívnym ohlasom zúčastnených hostí a vytvoril predpoklad na participáciu stakeholderov na budúcich aktivitách projektu.

Viac informácií o projekte a uskutočnenom workshope možno nájsť na stránke Projekt INKLUPOD.

Mgr. Marian Holienka, PhD.
Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave