Výskum: Podnikatelia sú spokojnejší so životom ako nepodnikatelia

Bratislava, 3. februára 2014: Začínajúci, ako aj etablovaní podnikatelia na Slovensku majú vyššiu mieru celkovej spokojnosti so životom než jednotlivci nezapojení do podnikania. Vyplýva to z výskumu tímu pod vedením doc. Ing. Anny Pilkovej, PhD., MBA, z Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorý je súčasťou renomovaného medzinárodného výskumu Globálny monitor podnikania (GEM) za rok 2013.


03. 02. 2014 10.12 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

V rámci Európy sú Švajčiari najspokojnejšími podnikateľmi aj nepodnikateľmi a naopak, celkovo najmenej spokojní sú Rusi. Medzi hodnotené oblasti, ktoré bral GEM do úvahy, pritom patria naplnenie predstáv a očakávaní od života, subjektívna spokojnosť so životom či vnímanie svojich životných podmienok. Výsledky tiež potvrdzujú, že všade na svete sú podnikatelia celkovo spokojnejší so svojím životom ako nepodnikatelia.

Podobná situácia je podľa výsledkov GEM aj na Slovensku, aj keď oproti vyspelým krajinám sveta i celkovému priemeru európskych krajín v spokojnosti so životom zaostávame. Kým v prípade nepodnikateľov pri celkovom hodnotení prevláda mierna nespokojnosť, etablovaní podnikatelia (teda tí, ktorí pôsobia v podnikaní dlhšie obdobie – viac než 3,5 roka) sú pri hodnotení celkovej spokojnosti mierne pozitívni. Naopak, začínajúci podnikatelia, i keď svoj život hodnotia stále pozitívnejšie ako nepodnikatelia, celkovo vykazujú miernu nespokojnosť. Tú možno pripísať na účet najmä tým, ktorí začínajú podnikať z nevyhnutnosti a ktorí sú vo všeobecnosti so svojím životom skôr nespokojní.

Celková počiatočná podnikateľská aktivita Slovákov z roka na rok klesá. Oproti roku 2011 poklesla o takmer 5 %, čo je však ešte stále nad európskym priemerom.

„Podiel jednotlivcov na Slovensku, ktorí začínajú podnikať, pretože nemajú inú možnosť zabezpečiť si príjem, stále narastá,“ hovorí A. Pilková z Fakulty managementu UK. Ako dodáva: „V roku 2013 až 40 % začínajúcich podnikateľov uviedlo nevyhnutnosť ako hlavný dôvod začať podnikať.“

Priaznivý vývoj v rámci Slovenska zaznamenal podiel žien na počiatočnej podnikateľskej aktivite, ktorý stúpol na 38 % (2013) oproti 29 % (2011), a dostal sa nad európsky priemer (35 %).

„Výsledky výskumu využívajú vlády mnohých krajín, vrátane slovenskej, ako aj medzinárodné a národné inštitúcie. Aj to potvrdzuje kvalitu odborníkov z našej univerzity,“ oceňuje projekt rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Dospelá populácia na Slovensku vníma, že príležitostí na podnikanie je čoraz menej. Od roku 2011 pokleslo percento ľudí, ktorí vnímajú príležitosti na podnikanie, z 23,8 % na 16,1 %. Slovensko je vďaka tejto hodnote až na 25. mieste v Európe z celkového počtu 28 zúčastnených krajín. Najviac príležitostí na  podnikanie spomedzi európskych krajín evidujú Švédi (až 64,5 %) a najmenej Gréci (iba 13,5 %).
 

Doplnkové informácie:
Globálny monitor podnikania GEM je jedinečný, pretože na rozdiel od väčšiny iných výskumov, ktoré sú zamerané na nové, resp. malé a stredné podniky, GEM skúma správanie jednotlivcov pri začínaní a riadení podnikania. Toto poskytuje detailnejší obraz podnikateľskej aktivity v porovnaní s oficiálnymi národnými údajmi dostupnými v príslušnej krajine.

GEM sa realizuje od roku 1999 a Slovensko sa do neho zapojilo po prvýkrát v roku 2011, kedy sa Fakulta managementu UK stala národným koordinátorom tohto projektu na Slovensku. Hlavným partnerom Fakulty managementu UK v tomto výskume je Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania.

 Zdroj foto: internet