V knižničnom on-line katalógu UK si za 10 rokov existencie služby objednalo knihy 70 000 čitateľov

Službu automatizovaných výpožičiek v knižničnom on-line katalógu Univerzity Komenského v Bratislave (UK), ktorá je v prevádzke už 10 rokov, doposiaľ využilo takmer 70 000 čitateľov.


Medzi najvyhľadávanejšie knižné tituly na Univerzite Komenského patrí už tradične dielo Interná medicína od Jána Gvozdjáka, Marcela Babála, Viliama Badu a kol. „Tento stály líder prekročil métu 10 000 výpožičiek,“ približuje riaditeľka Akademickej knižnice UK PhDr. Daniela Gondová. „Dielo, ktoré sa v knižniciach Univerzity Komenského nachádza až v 745 exemplároch, sa práve v máji dočkalo svojej 10 001. výpožičky,“ dodáva riaditeľka knižnice.

Viac ako 7300-krát bola doposiaľ požičaná kniha Radomíra Čiháka a Milana Meda – Anatomie 2: Splanchnologia. Knižnice UK disponujú jej 448 exemplármi. Tretím celkovo najpožičiavanejším titulom je Receptúrna propedeutika: učebnica pre lekárske fakulty autorov Veroniky Hrkovej, Jána Kyseloviča a Milana Krišku, ktorá bola vypožičaná viac ako 6150-krát.

Najpožičiavanejším dielom akademického roka 2015/2016 na Univerzite Komenského bola Biofyzika Iva Hrazdiru (330-krát vypožičaná). Služby knižnice využilo v končiacom sa akademickom roku 14 885 čitateľov.

Univerzita Komenského má vo svojom knižničnom fonde 1 351 000 kníh. Fond sa priebežne aktualizuje, ročne pribudne približne 40 000 nových knižničných jednotiek a vyradí sa okolo 25 000 neaktuálnych, zastaraných alebo opotrebovaných dokumentov. „V on-line katalógu máme 68 000 záverečných prác v elektronickej forme a 3335 digitalizovaných alebo digitálne vzniknutých dokumentov,“ dopĺňa PhDr. D. Gondová.

***

Doplnkové informácie o Akademickej knižnici UK

Akademická knižnica UK (AK UK) bola zriadená ako centrálne vedecko-informačné, bibliografické, koordinačné a poradenské pracovisko Univerzity Komenského v Bratislave. AK UK komplexne zabezpečuje odborné činnosti na úseku správy, spracúvania a sprístupňovania knižničných fondov; spolupracuje pri tvorbe a aplikácii medzinárodných a národných noriem a štandardov.

AK UK nie je klasickou kamennou knižnicou; informačné zabezpečenie pedagogického procesu, vedy a výskumu pre 13 fakúlt UK je realizované prostredníctvom fakultných knižníc.