Univerzitu tretieho veku UK absolvovalo za 25 rokov 8000 seniorov

Univerzitu tretieho veku Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave (UTV CĎV UK) absolvovalo za 25 rokov 8000 seniorov. Najstaršou absolventkou je 96-ročná MUDr. Niké Klimešová-Wagnerová, ktorá tu absolvovala už tri študijné odbory.


V aktuálnom roku absolvovalo štúdium 413 seniorov (z toho 358 žien). Medzi najvyhľadávanejšie odbory patria dejiny a pamiatky Bratislavy, dejiny výtvarného umenia, psychológia, regenerácia psychofyzických síl seniorov, lieky a zdravie, záhradníctvo, sedem krát sedem divov Slovenska, história a kultúra Rakúska, UNESCO.

„Poslucháči majú možnosť vybrať si z ponuky 35 študijných odborov. Štúdium je realizované formou záujmového nekvalifikačného vzdelávania. V prvom ročníku poslucháči navštevujú prednášky všeobecného základu. Ide o úvodné prednášky k jednotlivým študijným odborom Univerzity tretieho veku, v druhom a treťom ročníku študujú vybraný odbor,“ približuje PhDr. Nadežda Hrapková, PhD., hlavná metodička UTV CĎV UK.

Výučba sa koná každých 14 dní, kedy je pre seniorov pripravená jedna tematická dvojhodinová prednáška podľa rozvrhu jednotlivých odborov. Po ukončení trojročného štúdia je absolventom slávnostne odovzdané osvedčenie zo záujmového vzdelávania na UTV. 

Mnohí z absolventov sa do lavíc Univerzity tretieho veku CĎV UK vracajú opakovane. Príkladom je aj 96-ročná MUDr. Niké Klimešová-Wagnerová, ktorá aktuálne absolvovala odbor dejiny výtvarného umenia. „Tajomstvo večnej mladosti ducha – to je to, čo ponúka seniorom Univerzita tretieho veku na Univerzite Komenského. Nežiť minulosťou, ale klásť si nové úlohy, získavať nové poznatky, a tak sa začleniť do súčasného života,“ vyzdvihuje prínos štúdia pani Niké, ktorá UTV UK navštevuje od svojich 87 rokov.

Tohtoročné promócie absolventov UTV CĎV UK sa uskutočnia v stredu 8. júna 2016 o 10.00 hod. a 13.00 hod. v Aule Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, 1. poschodie).


Doplnkové informácie o UTV
Univerzita tretieho veku ako vôbec prvá inštitúcia svojho druhu na Slovensku vznikla na pôde najstaršej slovenskej univerzity na jar v roku 1990 a od októbra toho roku začala svoju činnosť pre prvých 235 záujemcov. V decembri 2004 bola začlenená do novovzniknutej súčasti univerzity – Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave.