Rektor UK prijal zástupcov Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR

Rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., prijal dňa 24. júna 2014 (utorok) radcu Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR Andreja Šabanova a kultúrneho atašé Denisa Arsentjeva a oboznámil ich s Univerzitou Komenského, so študijným programom ruského jazyka, ale aj s možnosťami štúdia v ruskom jazyku, aké napr. predstavuje program medzinárodného práva na Právnickej fakulte UK. Informoval tiež hostí o zmluvnej spolupráci Univerzity Komenského v Bratislave s Moskovskou štátnou univerzitou M. V. Lomonosova, o medzivládnej dohode a výmennom programe doktorandov aj o spolupráci s Petrohradskou štátnou univerzitou a ďalšími ruskými univerzitami.


24. 06. 2014 13.01 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Radca Andrej Šabanov prezentoval osobný záujem aj záujem Ruského veľvyslanectva na Slovensku o rozvíjanie spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry, o ďalšiu výmenu študentov, aj o možnosti zvýšenia potenciálu štúdia ruských študentov na Univerzite Komenského v Bratislave. Podobne vidí širší priestor pre slovenských študentov so záujmom o štúdium v Rusku.

Rektor UK prof. Mičieta to privítal a uviedol, že okrem vedeckej spolupráce v oblasti kulturológie, etnológie a antropológie, slovenských a ruských fyzikov v Spojenom ústave jadrových výskumov v Dubne či prírodovedcov, má Univerzita Komenského záujem  o zapojenie sa do ďalších výskumných projektov ruských univerzít a vedeckých inštitúcií. A to na bilaterálnej, ale aj širšej medzinárodnej úrovni. Potenciálny priestor vidí napr. v oblasti spracovania nukleárneho odpadu,  molekulárnej biológii, medicíny, onkológii či geofyziky. V tejto súvislosti sa obe strany dohodli na príprave spoločného dokumentu s vytipovanými oblasťami pre ďalší rozvoj vedeckej a výskumnej spolupráce a zmapovanie možnosti ich financovania a spolufinancovania ruskými partnermi. 

PhDr. Mgr. art. Branislav Slyško

Foto: OVV RUK