Pedagogická fakulta UK zavŕšila oslavy 65. výročia svojho založenia

V Bratislave 6. decembra 2011


06. 12. 2011 15.31 hod.
Od: Oddelenie vzťahov s verejnosťou

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (PdF UK) dnes zavŕšila oslavy 65. výročia svojho založenia. V Aule UK sa uskutočnilo slávnostné zhromaždenie akademickej obce, ktorého súčasťou bolo aj udelenie medailí a pamätných ďakovných listov.

Akademickej obci fakulty i univerzity sa prihovoril rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., slovami: "Považujem si za česť, že môžem vzdať úctu fakulte, ktorá predstavuje prvé a najstaršie vysokoškolské centrum pedagogických vied na Slovensku. Presne dnes uplynie 65 rokov, keď sa tu - v Aule našej alma mater - uskutočnil slávnostný ceremoniál otvorenia novej pedagogickej fakulty a jej inkorporovanie ešte do zväzku Slovenskej univerzity." Rektor UK vo svojom prejave pripomenul poslanie fakulty, ktorým bolo od jej vzniku slobodné bádanie a pestovanie pedagogických vied, vzdelávanie v týchto vedách a praktická príprava pre učiteľské povolanie.

Dekanka PdF UK prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc., pri príležitosti zavŕšenia osláv 65. výročia udelila Bronzové medaily PdF UK vedeniu univerzity, dekanom fakúlt UK, ako i významným spolupracovníkom. Pamätným listom sa fakulta poďakovala svojim kolegom, ale i spolupracujúcim inštitúciám, medzi ktoré patria bratislavské materské, základné i stredné školy, ale napríklad aj Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Súčasťou slávnostného podujatia bol i bohatý hudobný program v réžii Katedry hudobnej výchovy PdF UK, do ktorého boli zapojení študenti všetkých ročníkov.

Rektor UK prof. K. Mičieta

Dekanka PdF UK prof. A. Vančová

Na slávnosti sa predstavil aj spevácky zbor Comenius pod vedením doc. Sergeja Mironova.

Foto: Marian Kukan